• Biblioteka szkolna

     • REGULAMIN BIBLIOTEKI

     •  

       

      REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

      SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PRUSZKOWIE

      § 1

      Regulamin pracy biblioteki szkolnej szczegółowo określa zadania i organizację pracy biblioteki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie i jest uzupełnieniem zapisów statutowych zawartych w rozdziale 6 §38-43.

       

      § 2

      SZCZEGÓŁOWE ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

      1. Pełnienie funkcji pracowni międzyprzedmiotowej i szkolnego ośrodka informacji służącej uczniom, ich rodzicom i pracownikom szkoły.
      2. Gromadzenie i wypożyczanie oraz udostępnianie książek i innych źródeł informacji.

      3. Gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

      4. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

      5. Prowadzenie różnorodnych działań rozbudzających i rozwijających indywidualne zainteresowania uczniów.

      6. Umożliwienie korzystania z komputerów podłączonych do sieci internetowej, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej oraz pomoc w obsłudze komputera indywidualnym użytkownikom.

      7. Zorganizowanie i prowadzenie zespołu łączników bibliotecznych.

      8. Informowanie wychowawców poszczególnych oddziałów o stanie czytelnictwa.

      9. Realizacja zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami oddziałów, nauczycielami, samorządem uczniowskim, radą rodziców oraz innymi bibliotekami w zakresie organizowania zajęć bibliotecznych i innych imprez czytelniczych oraz wymianę informacji.

      10. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

      11. Wspieranie działalnośi opiekuńczo – wychowawczej szkoły w zakresie zapewnienia opieki uczniom oczekującym na zajęcia.

      12. Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.

      13. Współpraca z innymi bibliotekami.

      14. Prowadzenie różnorodnych form pracy rozwijającej wrażliwość kulturową i społeczną.

      15. Prowadzenie działań rozwijających indywidualne zainteresowania uczniów oraz działania promujące czytelnictwo.

      16. Prowadzenie zajęć z klasami lub grupami w ramach edukacji czytelniczej i medialnej.

      17. Indywidualna praca z uczniem zdolnym i uczniem z dysfunkcjami.

      18. Prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa – konkursy, wystawy, spotkania z autorami, prezentacje wybranych rodzajów literackich. 

      1. Prowadzenie indywidualnego doradztwa w doborze lektur i potrzebnych materiałów.

      2. Prowadzenie działalności informacyjnej i różnych form upowszechniania czytelnictwa.

      3. Organizowanie imprez ogólnoszkolnych, lokalnych, miejskich we współpracy z nauczycielami.

      4. Rozpoznawanie zainteresowań oraz innych potrzeb czytelniczych.

      5. Organizowanie zajęć biblioterapeutycznych.

      6. Upowszechnianie technologii informacyjnej w formie wspomagania nauczania:

      • korzystanie z różnych aplikacji, z Internetu, przygotowanie do wyszukiwania,
      • selekcjonowania, przetwarzania i wykorzystania informacji. 
      1. Szkolenie uczniów w posługiwaniu się katalogami.

      2. Inicjowanie i prowadzenie dla społeczności szkolnej zajęć z szeroko pojętej kultury.

      3. Przygotowanie uczniów do edukacji permanentnej.

      4. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, promocyjnej, wydawniczej.

      5. Przygotowywanie wykazu lektur i nowości.

      6. Współpraca z nauczycielami przedmiotowymi, wychowawcami oddziałów.

       

      Szczegółową realizację tych zadań określa coroczny plan pracy biblioteki szkolnej, przygotowywany przez nauczyciela bibliotekarza, zatwierdzany do realizacji przez dyrektora szkoły.

       

      WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI 

      1. Biblioteka szkolna udostępnia bezpłatnie swoje zbiory wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły oraz rodzicom uczniów w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki. 

      1. Ze zgromadzonych w bibliotece książek korzystać można: 

      • wypożyczając je do domu wyłącznie na swoje nazwisko,
      • czytając lub przeglądając na miejscu,
      • korzystając w pracowniach przedmiotowych,
      1. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i cicho, mówić szeptem i nie przeszkadzać innym. 

      2. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

      3. Do biblioteki nie wolno wnosić teczek, plecaków, wierzchnich ubrań.

      4. Podczas trwania roku szkolnego biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w ustalonych godzinach. 

      1. Uczniowie mają możliwość wypożyczenia książek na okres ferii zimowych oraz letnich.

      2. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w ustalonych na początku półrocza godzinach.

      3. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.

       

      WYPOŻYCZENIA

      1. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.

      2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na dwa tygodnie.

      3. Na okres ferii zimowych i letnich uczeń może wypożyczyć więcej książek.

      4. Każdy uczeń może zgłosić chęć przedłużenia wypożyczenia danej książki.

      5. W uzasadnionym przypadku bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu. 

      1. Książki, wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.

      2. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie (bądź „ nie przedłużoną” książkę) może korzystać z księgozbioru bibliotecznego tylko na terenie czytelni.

      3. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.

      4. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

      5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza,.

      6. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną.

       

      POSZANOWANIE KSIĄŻEK

      1. Czytelnik szanuje i dba o wypożyczone książki.

      2. Jeśli książka lub jej okładka zostanie uszkodzona czytelnik zobowiązany jest ją naprawić.

      3. Nie wolno zaginać rogów, podkreślać, zaznaczać fragmentów, robić dopisków i notatek w wypożyczonej książce.

       

      REGULAMIN CZYTELNI

      1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
      2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
      3. Do czytelni uczniowie wchodzą tylko z niezbędnymi przyborami. Zabrania się wnoszenia jedzenia, picia, odzieży wierzchniej itp.
      4. W czytelni obowiązuje cisza.
      5. Z czytelni uczeń może korzystać, po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza, poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
      6. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
      7. Stanowiska komputerowe są udostępniane jedynie pod opieką nauczyciela.
      8. Z Internetu można korzystać tylko w celach dydaktycznych.
      9. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić książki i czasopisma bibliotekarzowi.
      10. Czytelnicy łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.
      11. Nauczyciel bibliotekarz ma obowiązek zapoznania osób korzystających z czytelni z niniejszym regulaminem.
      12. Każda osoba korzystająca z czytelni ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.

       

      WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

      1. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji /e-mail/ lub gier i zabaw.

      2. Programy te udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczenia ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni internetowej.

      3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.

      4. Nauczyciel-bibliotekarz ma obowiązek udzielać uczniom pomocy przy obsługiwaniu wypożyczonego przez użytkownika programu, przy obsłudze komputera. Powinien również udzielać dzieciom wszelkiej pomocy przy wyszukiwaniu różnych informacji.

      5. Po zakończeniu pracy należy oddać bibliotekarzowi wypożyczone programy.

      6. Przy jednym stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.

      7. Korzystając z programów emitujących dźwięk, należy ustawić głos stosunkowo cicho. Nauczyciel może zlecić korzystanie ze słuchawek.

      8. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych /np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych/. Uczeń jest zobowiązany podać bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.

      9. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

      10. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera).

      11. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy.

      12. Zabrania się używania własnych nośników (CD, DVD, pendrive USB, dysk przenośny itp.) bez zgody bibliotekarza.

      13. Wyszukane informacje mogą być zapisane na dowolnym nośniku za zgodą bibliotekarza.

      14. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast nauczycielowi – bibliotekarzowi.

      15. Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.

      16. Uczeń zobowiązany jest do dbałości o sprzęt.

      17. Zakazuje się spożywania posiłków i picia przy stanowiskach komputerowych.

      18. Nauczyciel-bibliotekarz ma obowiązek zapoznania uczniów z w/w regulaminem.

       

      ZASADY WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

      1. Podręczniki stanowią własność szkoły.

      2. Czytelnik wypożycza podręczniki na okres jednego roku szkolnego i zwraca w terminie wskazanym przez wychowawcę.

      3. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia, podręcznik należy zwrócić do biblioteki szkolnej.

      4. Podręczniki należy chronić przed zgubieniem i zniszczeniem. Nie wolno w nich niczego zaznaczać, pisać ani rysować.

      5. Uczeń zobowiązany jest do oprawienia podręcznika w okładkę.

      6. Za zgubienie bądź zniszczenie podręcznika odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.

      7. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, za zgubiony bądź zniszczony podręcznik należy dokonać opłaty na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej, a dowód wpłaty przedłożyć w sekretariacie lub w bibliotece.

      8. Zgubione bądź zniszczone podręczniki do klas IV-V należy odkupić i okazać w bibliotece w celu dopełnienia formalności ewidencyjnych.

      9. Stan podręcznika po roku użytkowania ocenia wychowawca klasy i bibliotekarz.


       

      Przyjęto do realizacji uchwałą rady pedagogicznej nr 8/15/16 a dnia 14.09.2015 r.

       

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszków
   • sp1@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 63 52
   • ul. Topolowa 10 05 - 800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych