• Doradztwo zawodowe

     • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
      w Szkole Podstawowej nr 1
      im. Józefa Piłsudskiego
      w Pruszkowie
      2020/2021

       

       

      1. Akty prawne regulujące doradztwo w szkole

      - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, poz. 59.

      - Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania.

      - Rozporządzenie MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

      - Rozporządzenie MEN z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego.

      - Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach.

      1. Informacje wstępne do WSDZ

      Szkoła podstawowa to pierwszy etap zorganizowanej nauki i czas, w którym młody człowiek poznaje siebie, swoje zainteresowania i mocne strony. Zaczyna eksplorować świat zawodów, a także podejmować pierwsze decyzje edukacyjno-zawodowe. Intensywnie nabywa i rozwija kompetencje społeczne. Środowisko szkolne wspiera ucznia w samopoznaniu, a prawidłowy jego rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny warunkuje powodzenie na dalszej ścieżce edukacyjno-zawodowej.


       

      1. Założenie WSDZ oraz cele orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego

      Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań mających na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Główne założenia:

      - WSDZ to celowe, systematyczne i zaplanowane działania podejmowane przez szkołę,

      - Placówka realizuję koncepcję uczenia przez całe życie,

      - Działania realizowane są w sposób spójny zgodnie z programem realizacji na każdy rok szkolny.

      Cel orientacji zawodowej (klasy I-VI)

      Cel doradztwa zawodowego (klasy VII-VIII)

      zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.

      wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

       

      1. Realizatorzy działań związanych z doradztwem zawodowym w szkole
       Dyrektor:

      - odpowiada za organizację działań związanych z doradztwem zawodowym,

      - zapewnia warunki do realizowania w szkole zajęć orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego.
      Doradca zawodowy w szkole:

      - systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego,

      - prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

      - opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami „Wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego”,

      - gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,

      - współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
      Wychowawcy:

      - określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

      - realizują tematy związane z doradztwem zawodowym na godzinach wychowawczych,

      - współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.
      Nauczyciele :

      - określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

       - współpracują z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami i specjalistami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym.

      Pedagog/psycholog:

      - określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

      - współpracują z wychowawcami klas w ramach realizowania działań z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego dla uczniów,

      - włączają się w proces podejmowania przez uczniów decyzji edukacyjnych i zawodowych (informacje dotyczące ucznia wynikające z pracy specjalisty).

      Nauczyciele-wychowawcy w świetlicy szkolnej:

      - włączają w zajęcia realizowane w świetlicy szkolnej treści z zakresu orientacji zawodowej,

      - organizują w sali kąciki zawodoznawcze,

      - rozpoznają i wspierają w rozwoju zdolności i uzdolnienia uczniów,

      - udzielają uczniom informacji o możliwościach korzystania z usług doradcy zawodowego.

      Nauczyciel-bibliotekarz:

      - współpracuje z doradcą zawodowym oraz innymi nauczycielami w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym,

      - aktualizuje i udostępnia zasoby dotyczące doradztwa zawodowego,

      - włącza się w organizowane przez szkołę i instytucje zewnętrzne wydarzenia z zakresu doradztwa zawodowego.

       

      Pielęgniarka:

      - udziela informacji o kwestiach zdrowotnych ważnych w kontekście zawodów wybieranych przez uczniów,

      - organizuje dla uczniów spotkania dotyczące dbania o zdrowie i bezpieczeństwo oraz kształtowania właściwych nawyków – adekwatnych do zawodów wybieranych przez uczniów.

      1. Adresaci działań w zakresie doradztwa zawodowego

      Działania związane z realizacją doradztwa zawodowego kierowane są do:

      - uczniów,

      - rodziców/prawnych opiekunów
      - nauczycieli.

      1. Działania kierowane do uczniów
       - zajęcia grupowe realizujące treści programowe dla klas I-III,IV-VI,VII-VIII,
       - konsultacje indywidualne, porady, udzielanie wskazówek,
       - praca z informatorami o zawodach,
       - projekcje filmów o zawodach,
       - udostępnianie treści z zakresu doradztwa zawodowego,
       - spotkania z absolwentami,
       - spotkania z przedstawicielami zawodów.
      2. Działania kierowane do rodziców

      - systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, zainteresowaniach,
      - organizowanie spotkań doradczych,
      - udostępnianie treści z zakresu doradztwa zawodowego.

       

       

       

       

       

       

      Tematyka działań

      Metody i formy

      Termin realizacji

      Osoby odpowiedzialne

      Odbiorca

      Odkrywamy skarby

      warsztaty dla rodziców

      październik

      wychowawcy klas, doradca zawodowy

      rodzice dzieci

      I - III

      Jak rozwijać zainteresowania dziecka?

       

      prezentacja,

      wykład

      styczeń 2021

      wychowawcy klas, doradca zawodowy

       

      rodzice dzieci

      IV – VII

       

       

      Możliwości kształcenia  po ukończeniu szkoły podstawowej

      Prezentacja,

      wykład

      marzec 2021

      wychowawcy klas, doradca zawodowy

       

      rodzice dzieci

      Kl. VIII

       

      1. Działania kierowane do nauczycieli
       - uświadamianie konieczności realizowania programu WSDZ na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
       - umożliwienie udziału w projektach, kursach i szkoleniach związanych z obszarem doradztwa zawodowego, wymiana doświadczeń,
       - organizowanie lekcji otwartych.
      2. Treści programowe

      W programie uwzględniono cztery obszary celów
      - Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji(wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych , stanu zdrowia.
      - Świat zawodów i rynek pracy, m.in. :poznanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność  poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.
      - Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in. : znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.
      - Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m.in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczącej edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.

      1. Metody pracy
       W poradnictwie indywidualnym metody stosowane w pracy doradczej to m.in.:
       - konsultacje i porady indywidualne,
       - diagnoza zainteresowań, mocnych stron.
       W poradnictwie grupowym stosowane metody w pracy doradczej to m.in.:
       - burza mózgów, dyskusja, pogadanki,
       - metody tekstowe jak np. ankiety,
       - metoda dramy: inscenizacja i odgrywanie ról,
       - metody audiowizualne: filmy, prezentacje multimedialne,
       - treningi umiejętności społecznych,
       - gry symulacyjne i zabawy,
       - zajęcia plastyczne.
      2. Sojusznicy i sieci współpracy
       - poradnia psychologiczno-pedagogiczna,
       - biblioteka pedagogiczna,
       - ośrodek doskonalenia nauczycieli,
       - centrum kształcenia praktycznego,
       - kuratorium oświaty, organ prowadzący
       - urząd pracy,
       - ochotnicze hufce pracy,
       - pracodawcy, przedsiębiorcy,
       - organizacje pozarządowe.
      3. Korzyści i przewidywane rezultaty wynikające z działań WSDZ-dla uczniów
       - nabywają kompetencje  niezbędne do rozpoznawania własnych predyspozycji zawodowych,
       - potrafią dokonać samooceny, określając swoje mocne strony i zainteresowania, a także uzdolnienia i kompetencje (kl. IV-VI) oraz własne zasoby (kl. VII-VIII),
       - poznają czym jest rynek pracy i świat zawodów, wymieniają różne grupy zawodów i podają czynniki wpływające na wybory zawodowe (kl. IV-VI), a także wyjaśniają trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy i potrafią dokonywań autoprezentacji (kl. VII-VIII),
       - poznają zasady rekrutacji do poszczególnych szkól ponadpodstawowych (kl. VII-VIII),
       - uzasadniają potrzebę uczenia się przez całe życie, wskazują sposoby zdobywania wiedzy (kl. IV-VI), określają strukturę systemu edukacji oraz możliwości edukacji 

      (kl. VII-VIII),
      - określają, kim chcieliby zostać, opowiadają o swoich planach edukacyjno-zawodowych (kl. IV-VI) oraz identyfikują osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno- zawodowej (kl. VII-VIII).

      1. Monitorowanie i ewaluacja WSDZ
       - rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz z uczniami,
       - ocena współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
       - ocena zajęć prowadzonych w klasach VII-VIII z doradztwa zawodowego,
       - wypełnianie ankiet przez wychowawców i nauczycieli z przeprowadzonych działań w poszczególnych klasach.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

             Program realizacji
      wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
      na rok szkolny 2020/2021


      klasy I-III

      Tematyka działań

      Metody i formy realizacji

      Terminy

      Osoby odpowiedzialne

      Podmioty współpracujące

      I. Poznanie siebie
      II. Świat zawodów i rynek pracy      III. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

      1.Poznajmy się-gry i symulacje- zachęcanie do opisywania swoich zainteresowań, prezentowania ich w grupie
      2. Mały artysta- zajęcia plastyczne umożliwiające uczniom prezentacje swoich zdolności
      3.To co kocham- zapoznanie uczniów z zainteresowaniami innych ludzi
      4. Moje mocne strony-wspieranie uczniów w poznawaniu ich zalet
      5.Systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, zdolnościach

      1. Na scenie życia zawodowego- drama-odgrywanie ról i scenek związanych z zawodami
      2. Miasteczko zawodów-cykl spotkań z przedstawicielami zawodów

      3.Tablica zawodów-centrum informacji edukacyjno-zawodowej
      1.Kto Ty jesteś? Rozwijanie umiejętności dokonywania samooceny w kontekście ulubionych zajęć
      2.Być jak Sherlock Holmes-burza mózgów- w poszukiwaniu źródeł wiedzy
      3. Dzisiaj Jaś, jutro Jan-odgrywanie scenek-kim chciałbym zostać?

       

      wrzesień-listopad

      rok szkolny      rok szkolny


      styczeń-czerwiec


      terminarz zebrań z rodzicami      rok szkolny      rok szkolny      rok szkolny

       

       

      rok szkolny

      rok szkolny

       

       

       

      rok szkolny

      wychowawca,

      wychowawcy
      świetlicy,
      pedagog,
      psycholog


      wychowawca,
      wychowawcy świetlicy


      wychowawca,

      wychowawcy świetlicy

      wychowawca,

      wychowawcy
      świetlicy,
      pedagog
      wychowawca

      wychowawca
      wychowawca
      wychowawca

       

       

       

      wychowawca,
      pedagog,
      psycholog

       

       

       

       

      wychowawca

       

       

       

      wychowawca

      rodzice


      rodzice, Policja, Straż Miejska

       

                                                           

                                                                 klasy IV-VI

      Tematyka działań

      Metody i formy realizacji

      Terminy

      Osoby odpowiedzialne

      Podmioty współpracujące

      I. Poznanie własnych zasobów

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


      II. Świat zawodów i rynek pracy

       

       

       

       

       

       

       

       

       


      III. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie
       

       

       

       


      IV. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

      1.Ja,czyli kto? Zajęcia warsztatowe dotyczące określania własnych zainteresowań oraz kompetencji

      2.Poradnictwo indywidualne- testy predyspozycji zawodowych (kl.6)
      3.Zajęcia związane z planowaniem przyszłości w ramach lekcji wychowawczych

      4.Systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, zainteresowaniach i predyspozycjach

      5.Rozmowy z rodzicami nt. rozpoznawania planów edukacyjnych i zawodowych uczniów kl. VI
      1.Bob Budowniczy- zajęcia warsztatowe posługiwanie się przyborami i narzędziami w sposób twórczy i odtwórczy

      2.Zyć by pracować czy pracować by żyć? Znaczenie pracy w życiu człowieka (zajęcia w ramach lekcji wychowawczych)

      1.Rozmowa doradcza dot. indywidualnego sposobu nauki
       

      2.W świecie informacji-pogadanka dot. Pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł

      1.Mam tę moc-zajęcia grupowe dot. planów edukacyjno-zawodowych

       

      wrzesień-grudzień
      rok szkolny


      rok szkolny      terminarz zebrań z rodzicami      terminarz zebrań z rodzicami
      styczeń-maj

       

       

       

       


      rok szkolny
       

       

       

       

       

      rok szkolny
       

       

      rok szkolny      kwiecień-czerwiec

      wychowawca

      doradca zawodowy,
      pedagog,

      psycholog
      wychowawca
      wychowawca

      doradca zawody

      wychowawca


       

       

       

       


      wychowawca

       

       

       

       

       

      doradca zawodowy


      nauczyciele przedmiotowi,
      doradca zawodowy,

      pedagog
      doradca zawodowy

             OHP,UP

      CKP, cechy rzemiosł różnych

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


      Poradnia
      psychologiczno-
      pedagogiczna


                                                            klasy VII-VIII

      Tematyka działań

      Metody i formy realizacji

      Terminy

      Osoby odpowiedzialne

      Podmioty współpracujące

      I. Poznanie własnych zasobów
      II. Świat zawodów i rynek pracy
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      III. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie      I
      V. Planowanie własnego rozwoju i podejmowa-
      nie decyzji edukacyjno-zawodowych

      1.W zdrowym ciele zdrowy duch-zajęcia warsztatowe dot. samooceny stanu zdrowia

      2. Konsultacje indywidualne dot. zainteresowań, zdolności, kompetencji oraz predyspozycji zawodowych

      3.Rozmowy doradcze dotyczące możliwości i ograniczeń w zakresie wykonywania zadań zawodowych
      4.Moja hierarchia wartości- projekt realizowany w ramach godzin z wychowawcą

      5. Systematyczne przekazywanie wiedzy o dziecku, jego umiejętnościach, predyspozycjach zawodowych

      6.Spotkanie dotyczące oferty szkół ponadpodstawowych i zasad rekrutacji

      1.Świat wokół nas-wizyty studyjne celem porównania własnych zasobów z wymaganiami rynku pracy

      2.Pierwsze wrażanie-trening umiejętności społecznych- zajęcia z autoprezentacji

      3. Etyka zawodu….Spotkania z przedstawicielami zawodów
      1.I co dalej? Zajęcia grupowe- analiza ofert szkół ponadpodstawowych- rodzice uczniów      2.Zajęcia grupowe zapoznanie z zasadami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych-  rodzice uczniów

      1.Konsultacje indywidualne motywowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych celem planowania dalszej ścieżki edukacyjnej

      2.Być kowalem własnego losu-rozmowy doradcze dot. celów i planów edukacyjno-zawodowych

      3. Pogadanka dot. instytucji wspierających w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej prowadzona w ramach godziny z wychowawcą

      wrzesień-grudzień      rok szkolny


       

       

       

       

      rok szkolny
       

       

       

       

      rok szkolny
       

       

       

      terminarz
      zebrań z
      rodzicami      terminarz

      zebrań z

      rodzicami


      styczeń-
      maj

       

       

       

       

      listopad-grudzień
       

       

      rok szkolny


      rok szkolny,
      terminarz zebrań z rodzicami

      II półrocze,
      terminarz zebrań z rodzicami


      rok szkolny

       
      rok szkolny
      wrzesień-grudzień

      wychowawca,
      pielęgniarka szkolna


      doradca zawodowy,
      pedagog,
      psycholog

       

       

       

      doradca zawodowy,

      pedagog,

      psycholog
       

       

      wychowawca
       

       

       

       

      wychowawca

       

       

       

       

      wychowawca,
      doradca zawodowy


      wychowawca,
      nauczyciele

       

       

       

       

      doradca zawodowy,
      psycholog

       

      wychowawca      wychowawca,
      doradca zawodowy

       


       

      doradca zawodowy,
      wychowawca


       

       

      doradca zawodowy,
      pedagog,
      wychowawca


      doradca zawodowy,

      pedagog,

      wychowawca,
      psycholog

      wychowawca       

       

       

      poradnia
      psychologiczno-pedagogiczna

      szkoły ponadpodstawowe      zakłady pracy, PUP

       

       

       

       

       

      poradnia psychologiczno-
      pedagogiczna

       

       

       

       

             szkoły ponadpodstawowe,
      kuratorium oświaty


       

      poradnia
      psychologiczno-pedagogiczna, OHP       

       

      Tematy realizowane podczas zajęć doradztwa zawodowego

      Tematy zajęć dla klas VII

      Blok tematyczny

      Temat zajęć

      Poznawanie własnych zasobów

      Czym jest doradztwo zawodowe?
      Ja w moich oczach.
      Ja w oczach innych.
      Ograniczenia czy możliwości?
      Marzenia do spełnienia.

      Świat zawodów i rynek pracy

      W jakich zawodach wykorzystam wiedzę z …?
      Zawody wokół nas.

      Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

      Jak zaplanować przyszłość edukacyjno-zawodową?

      Tematy zajęć dla klas VIII

      Blok tematyczny

      Temat zajęć

      Poznawanie własnych zasobów

      Kwalifikacje i kompetencje.

      Wolontariat- wstępem do kariery.

      Kim chcę zostać w przyszłości?

      Świat zawodów i rynek pracy

      Jak scharakteryzować współczesny rynek pracy?

      Nowe zawody na rynku pracy.

      Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

      Jak wybrać szkołę?

      Wybieram zawód czy szkołę?
      Praca jako wartość w życiu człowieka.

       

      Zatwierdzono do realizacji Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr………………… z dnia …………..,

      po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej (Uchwała nr……………… z dnia ………………….)

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszków
   • 22 758 63 52
   • ul. Topolowa 10 05 - 800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych