• Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie

    • Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

     w Szkole Podstawowej nr1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie

      

     Podstawa Prawna:

     art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, tekst jednolity (Dz.U. z 2018r., poz.996)

      art. 154 Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o Ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie

      

     § 1

     1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie,  miejsca instalacji kamer systemu na terenie szkoły, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
     2.  Infrastruktura szkoły, która jest objęta monitoringiem wizyjnym wewnętrznym i zewnętrznym i obejmuje 16 kamer to:

     - wejście  główne do  szkoły -  1 kamera

     - ul. Topolowa przy szkole – 1 kamera

     - wyjście na boisko – 1 kamera

     - parking szkolny – 1 kamera

     - wejście do szkoły od strony kuchni – 1 kamera

     - boisko duże – 1 kamera

     - boisko małe – 1 kamera

     - parter lewa strona korytarza – 1 kamera

     - parter prawa strona korytarza – 1 kamera

     - I piętro prawa strona korytarza – 1 kamera

     - I piętro lewa strona korytarza – 1 kamera

     - II piętro lewa strona korytarza – 1 kamera

     - II piętro prawa strona korytarza – 1 kamera

     - boczne wyjście od strony ul. Topolowej – 1 kamera

     - szatnia – 1 kamera

     - sala gimnastyczna – 1 kamera

      

     § 2

        Cele Monitoringu

     1.  Zwiększenie bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły, boiskach i placu zabaw.

     2. Ograniczenie zachowań niepożądanych, zagrażających zdrowiu.

     3. Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych.

     4. Ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenie mienia, kradzieże itp.).

     5. Ograniczenie dostępu do szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych i niepożądanych.

     6. Zmniejszenie ilości zniszczeń w szkole i na terenie należącym do szkoły.

     7. Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

     § 3

     1. Monitoring funkcjonuje całą dobę.

     2. Rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. 3. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).

     4. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, gabinetu pielęgniarki szkolnej, przebieralni.

      

     § 4

      1. System monitoringu składa się z:

     1) Kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły w kolorze;

     2) Urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym;

     3) Kolorowego monitora pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

     2. Do rejestracji obrazu służą urządzenia wchodzące w skład systemu rejestracji spełniającego wymogi określone Polską Normą PN-EN 50132-7 dla systemów dozorowanych CCTV.

     3. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane i rozszerzane.

     4. Uczniowie oraz pracownicy szkoły są poinformowani o funkcjonowaniu w szkole systemu monitoringu wizyjnego.

     5. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi.

     6. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres 8 dni od dnia nagrania.

     7. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 6, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu (usunięciu poprzez skasowanie lub nadpisanie).

     8. Dyrektor placówki przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu.

     9. Zapis na nośniku nie jest archiwizowany.

      

     § 5

      

     Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego

     1. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym budynek szkolny i teren wokół szkoły znajduje się w portierni szkolnej.
     2. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze i innym instytucjom wymienionym w ustawie o ochronie danych osobowych na ich pisemny wniosek.
     3. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

     4. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do dyrektora szkoły z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły, w terminie do 3 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny – załącznik nr 1

     5. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: boisko szkolne na posesji szkolnej oraz przybliżony czas zdarzenia.

     6. Osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi: 1) numer porządkowy kopii,

     2) okres, którego dotyczy nagranie,

     3) źródło danych, np.: kamery na budynku, od strony boiska,

     4) data wykonania kopii;

     5) dane osoby, która sporządziła kopię.

     7. Kopia przechowywana jest przez Administratora systemu w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.

      8. Zapis ten może być udostępniony w formie oglądu za zgodą dyrektora szkoły:

              1) wychowawcom klas i innym nauczycielom, w celu zdiagnozowania problemów

              wychowawczych oraz podjęcia   właściwych oddziaływań w tym zakresie;

               2) pedagogowi, psychologowi szkolnemu i innym specjalistom, w celu przeciwdziałania

               zarejestrowanym przez monitoring formom niedostosowania społecznego uczniów, ich

               zachowaniom dysfunkcyjnym, a także udzielania właściwej pomocy ofiarom szkolnej przemocy;

               3) uczniowi, którego niewłaściwe zachowanie, jak: agresja fizyczna, wybryki, akty chuligaństwa,

               niszczenie mienia szkolnego, kradzieże, itp. zarejestrowały kamery, w celu udowodnienia mu

               takiego zachowania i podjęcia działań interwencyjnych i wychowawczych;

               4) rodzicom/ opiekunom prawnym ucznia, zarówno poszkodowanego, jak i sprawcy czynu

              niedopuszczalnego, w celu oceny zaistniałej sytuacji i uzgodnienia wspólnych działań

              interwencyjnych i wychowawczo – opiekuńczych, za zgodą dyrektora szkoły po uprzednim

              zwróceniu się z pisemnym wnioskiem  - załącznik nr 2.

               10. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają

               świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych. Sposób dostępu określa

               Polityka Ochrony Danych Osobowych.

               11. Co najmniej raz w roku odbywają się konsultacje dyrektora z Radą Pedagogiczną i z Radą    

               Rodziców w celu oceny funkcjonowania monitoringu i jego wpływu na podniesienia poziomu

               bezpieczeństwa w szkole.

      

     § 6

      

      Zasady obowiązujące przy przekazywaniu płyty z materiałem archiwalnym organom ścigania:

     1. Przedstawiciel organów ścigania pisemnie kwituje odbiór płyty.

      2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne płyty: zawartość płyty (np. nagranie z dnia – dzień, miesiąc, rok) - załącznik nr 3

      3. Płyta zostaje zapakowana do koperty, którą należy opieczętować i podpisać przez osobę uprawnioną ze strony udostępniającego (dyrektor, wicedyrektor).

     4. Jeżeli materiał archiwalny jest kopiowany na inny nośnik, obowiązują takie same zasady, jak przy przekazywaniu płyty.

      5. Do przegrywania materiału archiwalnego z rejestratora upoważnione są osoby wskazane przez dyrektora.

      

     § 7

      

     1. Niniejszy regulamin został uzgodniony i stanowi integralną część Statutu.

     2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedura ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 3. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.

     5. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem  1 października 2019 r.  

      

     § 8

     1. Niniejszy regulamin został uzgodniony i stanowi integralną część Statutu.

     2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły. 3. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.

     5. Obowiązujące zasady wykorzystania monitoringu wchodzą w życie z dniem 9 września 2019 roku

      

      

     Przyjęto do realizacji Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 6/19/20  z dnia 09.09.2019 r.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

        Załącznik nr 1 do „Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego

     w Szkole Podstawowej nr1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie”

      

      

     Wniosek  o zabezpieczenie  nagrania z monitoringu

      

     Data ……………………………………..

      

     Wnioskodawca

      ………………………………………………………………….

     ………………………………………………………………….

     ………………………………………………………………….

      

      

                                                                                                                     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

     im. Józefa  Piłsudskiego w Pruszkowie

        

      

            Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie  materiału z monitoringu wizyjnego szkoły:

     Miejsce:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

     Data:…………………………..

      Przybliżony czas zdarzenia…………………………………………………………….

           Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………...………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      Pieczęć i podpis wnioskodawcy

      

      

     Decyzja Dyrektora:

      

     Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody

      ………………………………………………….. …………………………………………………

                                                  data i podpis Dyrektora 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       Załącznik nr 2 do „ Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego

     w Szkole Podstawowej nr1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie”

      

      

      

      Data ……………………………………..

      

     Wnioskodawca

      ………………………………………………………………….

     ………………………………………………………………….

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

     im. Józefa  Piłsudskiego w Pruszkowie

        

       

      

     Wniosek o udostępnienie nagrania z monitoringu

      

      

      Zwracam się z prośbą o umożliwienie obejrzenia materiału z monitoringu wizyjnego szkoły:

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     ( miejsce zdarzenia)

      

      z dnia …………………… w godzinach…………………………………………….

      

     Uzasadnienie: …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………...………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      podpis wnioskodawcy

      

      

     Decyzja Dyrektora:

      

     Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody

      ………………………………………………….. …………………………………………………

     data i podpis Dyrektora 

      

      

      

      

      

      

      

      

       Załącznik nr 3 do „ Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego

     w Szkole Podstawowej nr1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie”

      

      

      

     Protokół przekazania na nośniku elektronicznym danych z systemu monitoringu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie sporządzony w dniu………………………………..

      

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie, zwany dalej przekazującym dane,przekazuje………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwanym dalej przyjmującym dane, na podstawie pisemnego wniosku z dnia……………………………… dane z systemu monitoringu szkoły.

      

      1.Przekazujący przekazuje,a przyjmujący  przyjmuje następujące dane(zapis z kamer):

      

     Data

      

     Numer kamery

     Czas nagrania

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      2.Przyjmujący dane oświadcza, że wykorzystane zostaną one wyłącznie do celów określonych w pisemnym wniosku, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

      

      

     Protokół sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

      

      

      

      

     …………………………………………………                                                   …………………………………………….

              Przekazujący                                                                                              Przyjmujący

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszków
   • 22 758 63 52
   • ul. Topolowa 10 05 - 800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych