• Regulamin korzystania z platformy Office365 dla Edukacji w Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie

    • Regulamin korzystania z platformy Office365 dla Edukacji

     w Szkole Podstawowej nr  1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie

      

     I. Postanowienia ogólne

      1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady korzystania z usługi Microsoft Office365 dla edukacji /wersja licencji A1/ W szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie.

     2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

      hasło – ciąg znaków, pozwalający na autoryzację użytkownika w celu uzyskania dostępu do usługi. login – identyfikator Użytkownika pozwalający na jednoznaczną identyfikację w Usłudze;

     konto – konto w aplikacji Microsoft Office365 i dostępnych, zgodnie z przyznaną licencją, dodatkowych aplikacjach;

     regulamin – Regulamin korzystania z Microsoft Office365 dla edukacji /wersja licencja A1/

     W szkole Podstawowej nr 1 w Pruszkowie;

      Usługa – usługa MS Office 365 dla edukacji Komunikator – aplikacja MS Teams w usłudze MS Office365 dla edukacji;

     Użytkownik – osoba fizyczna mająca status ucznia SP1, korzystająca z konta w Usłudze;

     Opiekun – osoba będąca prawnym opiekunem Użytkownika

     3. Korzystanie z Usługi (w tym z komunikatora) jest bezpłatne.

     4. Warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie statusu ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie, akceptacja przez Opiekuna niniejszego Regulaminu oraz aktywowanie konta w sposób opisany w regulaminie.

     5. Usługa polega na udostępnieniu Użytkownikowi dostępu do MsOffice365 w tym aplikacji MS Teams.

     6. Usługa dostępna jest z dowolnego komputera z dostępem do Internetu poprzez dowolną aktualną przeglądarkę internetową. Z części usług można korzystać także za pomocą urządzeń mobilnych typu tablet, smartfon itp.

     7. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności usługi MS Office 365. O zmianach Użytkownicy będą informowani za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

     8. Szkoła zobowiązuje się do monitorowania działania systemu MS Office365, w tym komunikatora MS Teams.

     9. Aktywowanie usługi następuje po zaakceptowaniu informacji o zapoznaniu się z przepisami niniejszego Regulaminu.

     10. Konto jest wykorzystywane w komunikacji Szkoły z Użytkownikiem.

     11. Szkoła Podstawowa nr 1 może wykorzystywać konta wyłącznie do celów wynikających z jej działalności statutowej.

     12 Szkoła Podstawowa nr 1 nie ponosi odpowiedzialności za straty Użytkownika wynikające z korzystania z konta.

     13. Nadzór nad działalnością Usługi sprawuje wyznaczony przez Szkołę administrator – pracownik SP1

      II. Dostęp do usługi

     1. Aktywacja Usługi:

     a) Aktywacja usługi następuje automatycznie wraz z aktywacją konta MS Teams podczas pierwszego logowania się na stronie portal.office.com z wykorzystaniem danych dostępowych przyznanych w procesie wdrażania usługi w szkole.

     b) . Użytkownikowi zostanie przyznany login w postaci:  emaila

     Jeżeli konto o takiej nazwie już istnieje nazwa zostanie rozszerzona o kolejne litery imienia;

     c)  Jeżeli w imieniu i nazwisku występują charakterystyczne dla kraju pochodzenia ucznia znaki diakrytyczne zostaną one zastąpione w nazwie konta odpowiednimi literami alfabetu angielskiego;

     d)  Nazwa konta jest przyznawana automatycznie i nie podlega zmianie w żadnej chwili korzystania z usługi;

     e) Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto;

     f) Rejestracja konta kończy się po ustaleniu przez Użytkownika indywidualnego hasła, które musi pozostać znane tylko właścicielowi konta, nie może być przekazywane osobom trzecim

     g)  Hasło musi składać się co najmniej z 8 znaków, zawierać wielkie i małe litery oraz przynajmniej jedną cyfrę.

     h) Ustalone przez Użytkownika hasło może być zmienione wyłącznie przez Administratora na wniosek Użytkownika zgłoszony przez e-dziennik do wychowawcy klasy.

     i)  Aby skorzystać z Usługi należy zalogować się z wykorzystaniem właściwego dla Użytkownika loginu.  

     2. Wyrejestrowanie z usługi:

     a)  wyrejestrowanie z usługi nastąpi automatycznie 1 września roku szkolnego, w którym Użytkownik przestanie być uczniem SP1;

     b) Użytkownik powinien zarchiwizować wszystkie dane przechowywane w usłudze przed momentem wyrejestrowania z usługi;

     c) po wyrejestrowaniu dostęp do danych nie będzie możliwy, a wszystkie wiadomości oraz pliki zostaną usunięte.

     d) o terminie wyrejestrowania automatycznego opiekun Użytkownika zostanie poinformowany z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem dziennika elektronicznego;

     III. Prawa i obowiązki Użytkownika

     1. Użytkownik ma prawo do:

     -  korzystania z Usługi, o której mowa w rozdziale1 niniejszego regulaminu;

     -  prywatności danych przechowywanych na serwerze.

     2. Użytkownik konta ma obowiązek:

     - przestrzegać niniejszy Regulamin,

     - podporządkowywać się zaleceniom administratora serwera:

     - dbać o ochronę dostępu do własnego konta (nie podawać hasła do konta, ani nie udostępniać konta osobom trzecim itp.),

     - natychmiast zgłaszać znalezione nieprawidłowości w systemie,

     - używać bezpiecznych haseł,

     IV. Prawa i obowiązki administratora

      1. Administrator ma prawo:

     - zgłaszać wychowawcom i Opiekunom niewłaściwe korzystanie z konta Użytkownika, - usuwać dane, które są niezgodne z tym Regulaminem

     2. Administrator ma obowiązek:

     - monitorować działania usługi i reagować na nieprawidłowości w Usłudze,

     - informować Użytkowników o możliwych problemach związanych z działaniem usługi, - udzielać pomocy Użytkownikom w sprawach związanych z korzystaniem z konta.

     3. Działania Użytkownika niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu lub naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego spowodują konsekwencje przewidziane Statutem Szkoły.

     4. To jaka kara zostanie nałożona na Użytkownika będzie zależne od rodzaju naruszenia jakiego się on dopuści i od tego jakie kroki będzie musiał wszcząć administrator. Do czynności zabronionych w szczególności należą:

     - ujawnianie hasła i dopuszczanie do korzystania z usługi osób trzecich;

     - wykorzystywanie usługi do rozsyłania masowych niezamówionych wiadomości (spam); -

     - podejmowanie działań mogących zakłócić działanie Usługi; tworzenie prywatnych zespołów w aplikacji Teams (bez polecenia nauczyciela prowadzącego zajęcia);

     - wykorzystywanie aplikacji Teams, jako prywatnego video komunikatora poza lekcjami online; -

     - udostępnianie treści objętych prawami autorskimi; udostępnianie lub przechowywanie treści zabronionych prawem;

      -  wykorzystywanie Usługi do rozpowszechniania materiałów zakazanych przepisami prawa;

     3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego działania mogą być monitorowane przez procesy administracyjne mające na celu kontrolę aspektów związanych z bezpieczeństwem, optymalizacją wydajności, ogólną konfiguracją systemu, rozliczaniem i wykorzystaniem zasobów.

      V. Ochrona danych osobowych

     1. Wszystkie dane są przetwarzane zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych w tym w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016.119.1) –„zwanej dalej: RODO” oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1000 ze zm.).

     2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji Usługi jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie

      3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: 22 758 45 14

     4. Odbiorcą danych dziecka będzie firma Microsoft.

     5. Dane powierzone w ramach utrzymania Usługi to nazwisko oraz nazwa oddziału klasowego. Dane są przetwarzane w celu realizacji przez Szkołę usługi Office365 dla Edukacji - licencja A1. Usługa będzie wykorzystywana do kontaktu z Użytkownikami w celu przekazywania informacji związanych z działalnością statutową Uczelni, szczególnie w okresie prowadzenia nauczania zdalnego.

     6. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit e RODO) – art. 35 Prawo oświatowe,

     7. Dane osobowe Użytkownika w systemie Office365 będą przechowywane przez okres 4 miesięcy od zakończenia półrocza w którym Użytkownik przestanie być uczniem Szkoły;

     9. W związku z przetwarzaniem Użytkownikowi przysługuje prawo:

     - dostępu do swoich danych osobowych,

     - do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

     - szczególnie po zakończeniu nauczania zdalnego do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy,

     10. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

     VI. Postanowienia końcowe

     1. Reklamacje, uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Usługi można zgłaszać poprzez dziennik elektroniczny do dyrekcji szkoły

     2. W przypadku reklamacji Szkoła zastrzega sobie prawo do odpowiedzi w terminie 14 dni roboczych od dnia jej wpłynięcia.

      3. Szkoła Podstawowa nr 1 zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili bez podania przyczyny. O zmianach Użytkownicy/opiekunowie zostaną poinformowani przez dziennik elektroniczny

      4. Kwestie sporne nieobjęte przepisami niniejszego Regulaminu rozstrzyga Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

     5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulamin zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

      

     Wprowadzono do użytku szkolnego Zarządzeniem dyrektora Szkoły nr 10/20/21

      z dnia 01.10.2020 r.

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszków
   • 22 758 63 52
   • ul. Topolowa 10 05 - 800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych