• Pomoc psychologiczno-pedagog

     • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie

     •  

      Szanowni Państwo,

       

      Zapraszamy na cykl 7 warsztatów "Rodzicielstwo z pozytywną dyscypliną" przeznaczony dla rodziców dzieci w wieku szkolnym (7-11 lat). Szkolenia pomogą rodzicom zrozumieć trudne zachowania ich dzieci i nauczyć się reagować na nie bez agresji. W czasie warsztatów rodzice poznają szereg konkretnych narzędzi pomocnych w budowaniu relacji z dzieckiem opartej na wzajemnym szacunku i poszanowaniu potrzeb obu stron.

      Program cyklu obejmuje następujące tematy:

      1. POZYTYWNE PODEJŚCIE, czyli wprowadzenie do Pozytywnej Dyscypliny. Jak być uprzejmym i stanowczym jednocześnie.

      2. DLACZEGO DZIECI ŹLE SIĘ ZACHOWUJĄ, czyli cztery sposoby zachowania dzieci i jak sobie z nimi radzić (2 spotkania)

      3. KARA – CO ZAMIAST NIEJ, czyli jak w przyjazny dla dziecka sposób egzekwować to, na czym nam zależy.

      5. BUDOWANIE OSOBISTEJ MOCY DZIECKA, czyli jak wspierać bez rozpieszczania.

      6. WSZYSCY SĄ WAŻNI, ALE KAŻDY JEST INNY, czyli jak zaspokajać potrzeby wszystkich członków rodziny… i co do tego wszystkiego ma kolejność urodzenia.

      Miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie ul.Helenowska 3a, sala konferencyjna, wejście od strony poczty.

      Termin: począwszy od dnia 6 października 2021 w godz. 17.30-20.00

       

      Zapisy na warsztaty WYŁĄCZNIE za pośrednictwem formularza: https://docs.google.com/forms/d/1hCxTZVZ9LLuYFKB8PABx-3qZF9HyIYiTQrq3zqGaMRo/edit

      Ilość miejsc na warsztatach ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Po wysłaniu formularza w ciągu 24h otrzymacie Państwo informację czy zostaliście zakwalifikowani do udziału w warsztatach. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 502-244-173

       

       

      Warsztaty poprowadzi Katarzyna Malinowska - pedagog, socjoterapeuta, mediator rodzinny, certyfikowany edukator pozytywnej dyscypliny dla rodziców. Właścicielka Pracowni Szkoleniowej "Rodzina na warsztat". Od lat prowadzi warsztaty, szkolenia i indywidualne konsultacje wychowawcze pomagając rodzicom w pełnieniu tej ważnej roli. Współpracuje z wieloma organizacjami wspierającymi dziecko i rodzinę. Ekspert Linii 3 Plus - telefonu wsparcia dla rodzin wielodzietnych. Prywatnie mama trzech dziewczynek w wieku szkolnym.

     • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

     • Szanowni Państwo,

      Poniżej podajemy godziny pracy szkolnego pedagoga i psychologów oraz formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielane w Naszej Szkole. 

      Zespół psychologiczno - pedagogiczny naszej szkoły w osobach: Urszula Szymczyk, Anna Falandysz i Magdalena Raczkiewicz-Rynkowska są do państwa dyspozycji w godzinach pracy podanych na stronie i służą swoją pomocą i wsparciem w trudnym czasie pandemii.

       

      PEDAGOG SZKOLNY

      Mgr ANNA FALANDYSZ

      PONIEDZIAŁEK                  8.00 – 12.30

       WTOREK                             8.00 –   9.00

              12.00 - 14.30

      ŚRODA                                 8.00 – 14.00

      CZWARTEK                         8.00 – 12.30

      PIĄTEK                                 9.00 – 12.30

                                                                    

      PSYCHOLOG SZKOLNY

      mgr URSZULA SZYMCZYK

                                        WTOREK                          8.00 – 13.30      

      CZWARTEK                           12.30 – 16.30

      PIĄTEK                                   12.00 – 13.30

                                        

      PSYCHOLOG SZKOLNY

      mgr MAGDALENA RACZKIEWICZ-RYNKOWSKA

                                         PONIEDZIAŁEK                    12.30 – 15.30

                                        WTOREK                              12.30 -  15.30

                                         ŚRODA                                   12.30 – 15.30

                                         CZWARTEK                             8.00 –   9.00

                                         PIĄTEK                                   12.30 – 13.30

       

       

      Informacja od Pedagoga szkolnego:

      LINIA DZIECIOM 800 080 22

      to bezpłatna, ogólnopolska, całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów. Można tu uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. Specjaliści Fundacji zapewniają 24-godzinne, fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach z jakimi mierzą się dzieci i młodzież.

       

       

       

       

       

      FORMY_POMOCY_PSYCHOLOGICZNO_(2).docx

       

      Wewnątrzszkolna procedura organizacji i udzielania

      pomocy psychologiczno-pedagogicznej

       

      PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (dz. U. 2017 R., POZ. 1591,

      Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym(Dz. U. 2017, poz. 1578)

      Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)

       

       

      Zasady i formy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w Szkole, w celu wspierania jego potencjału rozwojowe i stwarzania warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

      Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:

      1) z niepełnosprawności;

      2) z niedostosowania społecznego;

      3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

      4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

      5) ze szczególnych uzdolnień;

      6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

      7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

      8) z choroby przewlekłej;

      9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

      10) z niepowodzeń edukacyjnych;

      11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

      12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

       

      2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole jest udzielana z inicjatywy:

      1) ucznia;

      2) rodziców ucznia;

      3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;

      4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

      5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

      6) poradni;

      7) asystenta edukacji romskiej;

      8) pomocy nauczyciela;

      9) asystenta nauczyciela

      10) pracownika socjalnego;

      11) asystenta rodziny;

      12) kuratora sądowego;

      13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

       

      3. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także może być udzielana w formie:

      1) klas terapeutycznych;

      2) zajęć rozwijających uzdolnienia – 45 minut

      3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się – 45 minut

      4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych – 45 minut

      5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym – 45 minut

      6) w przypadku uczniów klas siódmych i ósmych - zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych – 45 minut.

      7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

      8) porad i konsultacji;

      9) warsztatów.

      Dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.

       

      4. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia:

      1) Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymaga dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

      2) Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane:

      a) wspólnie z oddziałem szkolnym

      b) indywidualnie z uczniem.

      3) Objęcie zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. Do wniosku o wydanie tej opinii dołącza się dokumentację określającą:

      a) trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole;

      b) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką kształcenia ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym;

      c) w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w szkole;

      4) Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia realizuje w danej szkole programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

      5) Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii publicznej poradni, tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego;

      6) Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętych zindywidualizowaną ścieżką kształcenia podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole;

      7) Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia nie organizuje się dla:

      a) uczniów objętych kształceniem specjalnym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy Prawo Oświatowe;

      b) uczniów objętych indywidualnym nauczaniem zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy Prawo Oświatowe.

       

      5. Przeznaczenie zajęć oraz liczebność grup uczniów na poszczególnych zajęciach:

      1) Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się – organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się.

      2) Zajęcia rozwijające uzdolnienia – organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

      3) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników nie może przekraczać 8.

      4) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

      5) Zajęcia logopedyczne – organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników nie może przekraczać 4.

      6) Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów.

      7) Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników nie może przekroczyć 10.

       

      6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

       

      7. Rodzicom/prawnym opiekunom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

       

      8. Porady, konsultacje i warsztaty dla uczniów oraz ich rodziców prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.

       

      9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły.

       

      Procedury organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      1. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym zainteresowania i uzdolnienia.

       

      2. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym - wychowawcę klasy.

       

      3. Na zebraniu zespołu klasowego wychowawca klasy, we współpracy z nauczycielami, specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.

       

      4. Wychowawca klasy oraz nauczyciele lub specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy psychlogiczno-pedagogicznej współpracują z rodzicami i poradniami pp.

       

      5. W przypadku, gdy uczeń jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca i specjaliści wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.

       

      6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.

       

      7. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. W przypadku, gdy z wniosków wynika, iż mimo udzielanej uczniowi pomocy nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców ucznia występuje do publicznej poradni w wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.

       

      8. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami prawa.

       

      9. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

       

      10. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz jej wymiarze dyrektor szkoły informuje rodziców na piśmie.

       

      Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów posiadających

      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

       

      1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego szkoła zapewnia:

      1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

      2) warunki do nauki, w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;

      3) stosowne zajęcia specjalistyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;

      4) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym.

      5) przygotowanie, w miarę możliwości, do samodzielności w życiu dorosłym.

       

      2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest zadaniem powołanego przez dyrektora Zespołu, składającego się z nauczycieli uczących w danej klasie i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem – pedagog, psycholog, logopeda (załącznik nr 1).

       

      3.Zespół tworzy projekt form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin, w których poszczególne formy będą realizowane (załącznik nr 2).

      Z zebrań zespołu sporządza się notatkę, pod którą podpisują się wszyscy specjaliści i nauczyciele wchodzący w skład Zespołu.

       

      4. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną osobę niż wychowawca klasy, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

       

      5. Zespół po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wyniki diagnoz i wnioski sformułowane na jej podstawie, we współpracy - w zależności od potrzeb - z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym z poradnią specjalistyczną.

      opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET- załącznik nr 3)

      Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej jednak niż etap edukacyjny.

       

      6.Program opracowuje się w terminie:

      a) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna naukę w szkole;

      b) 30 dni od złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

      c) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program – w przypadku gdy uczeń kontynuuje kształcenie w naszej szkole.

       

      7. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

       

      8. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.

       

      9. W spotkaniach mogą uczestniczyć:

      a) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela

      b) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

       

      10. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

       

      11. Wielospecjalistyczne oceny funkcjonowania uwzględniają w szczególności:

      1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia;

      2) w zależności od potrzeb zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela;

      3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające uczestnictwo w życiu szkolnym oraz efekty działa podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.

       

      12. Okresowej wielospecjalistycznej ceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną, w tym – za zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami.

       

      13. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowywaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

       

      14. Dyrektor szkoły pisemnie zawiadamia rodziców ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim.

       

      15. Rodzice ucznia otrzymują kopię programu IPET oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.

       

      16. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniach, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli, wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także osób uczestniczących w spotkaniu zespołu.

       

      17. Wychowawca klasy przedstawia projekty form pomocy psychologiczno-pedagogicznej Dyrektorowi.

       

      18. Dyrektor szkoły, na podstawie projektu, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie.

       

      19. Dyrektor, w formie pisemnej, informuje rodziców ucznia/prawnych opiekunów o ustalonych formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin (załącznik nr 2).

       

      20. Rodzice podpisują oświadczenie, w którym wyrażają zgodę na udzielanie ich dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej (załącznik nr3).

       

      21. Zespół dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno -pedagogicznej przynajmniej raz w roku.

       

      22. Na wniosek rodziców ucznia lub nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem można dodatkowo dokonać oceny efektywności.

       

      Przechowywanie dokumentów

      1. Opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i orzeczenia o niepełnosprawności przekazywane są przez rodziców do pedagoga szkolnego. Pedagog szkolny na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej lub indywidualnie zapoznaje z opinią lub orzeczeniem radę pedagogiczną. Pedagog szkolny przyjmuje od rodziców oryginał dokumentów. W przypadku jego braku może przyjąć poświadczoną kopię. Wpływ dokumentu potwierdza się podpisem i datą.

       

      2. Pedagog gromadzi opinie i orzeczenia, IPET, informacje dotyczące zalecanych sposobów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wielospecjalistyczne oceny funkcjonowania ucznia, oceny efektywności.

      3. Pozostałe dokumenty z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przechowują wychowawcy klas.

       

       

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszków
   • sp1@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 63 52
   • ul. Topolowa 10 05 - 800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych