• Wolontariat

     • Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła Wolontariatu

     • 21.06.2021 21:51
     • Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła Wolontariatu

      przy SP1 im. J. Piłsudskiego w Pruszkowie

      w roku szkolnym 2020/2021

     •  

      Na terenie naszej szkoły działa SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU,  którego celem jest propagowanie wśród uczniów idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym poprzez przeprowadzanie  różnych akcji.

      W tym roku szkolnym nasi szkolni wolontariusze ze względu na potrzebę zdalnej edukacji  nie mieli zbyt wiele możliwości realizowania szeregu zaplanowanych akcji. To oczywiście nie oznacza, że takie się na terenie naszej szkoły nie odbywały.

      W miesiącach wrzesień i do połowy października nasi wolontariusze swoją pracą wspierali świetlice szkolną, organizując młodszym kolegom ciekawe zabawy a także naszą szkolną bibliotekę.

      Kolejne miesiące to oczywiście zdalna edukacja i kontakt z wolontariuszami jedynie przez wiadomości na Librusie a także przez spotkania online na Teamsach. Mimo tak utrudnionych warunków udało nam się zorganizować dwie duże akcje zbiórki żywności dla Fundacji Świat na Tak. Zbiórki organizowane były w okresach przedświątecznych i włączyło się w nie bardzo dużo naszych wolontariuszy. Do szkoły napływały ogromne paczki z żywnością i środkami czystości. Wszystkie dary zostały przekazane Fundacji od której otrzymaliśmy gorące podziękowania.

      Niestety na terenie naszej szkoły nie odbyło się organizowane co roku przez samorząd szkolny „ Grudniowe spotkanie” dla podopiecznych specjalnego Ośrodka Wychowawczego Sióstr Benedyktynek Samarytanek oraz uczniów z Internatu przy ulicy Wapiennej. To oczywiście nie oznacza, że o nich zapomnieliśmy. Szkolny samorząd zorganizował zbiórkę słodyczy a nasi wolontariusze do niej dołączyli.

      Jak co roku nasi wolontariusze wzięli udział w Finale WOŚP zajmując się zbieraniem datków do puszek. W naszej szkole również została wystawiona puszka do której każdy mógł wrzucić pieniążek.

      Podczas zdalnej edukacji nasi wolontariusze nie spoczęli na lurach i sami podejmowali działania na rzecz innych. I tak:

      Giulia Ferrario z 8c pracowała  dla fundacji WIEŚWIEJAK, wspierając promocje fundacji.

      Magdalena i Martyna Koczkodaj z 8a pracowały na rzecz Instytutu patologii Słuchu.

      Gabriela Dudziec z 8b przepracowała 40 godzin na rzecz Parafii Świętego Edwarda oraz wzięła udział w akcji Orszak trzech Króli.

      Szymon Włodarski z 8a objął opieką zwierzęta dwóch rodzin objętych kwarantanną i wyprowadzał pieski na spacer.

      Oliwia Wierzbicka i Marianna Tyc z 8a podjęły prace na rzez Ogólnopolskiego Dnia Młodych Sportowców Olimpiad Specjalnych gdzie przepracowały po 12 godzin.

      Takich aktów potrzeby niesienia pomocy było oczywiście więcej. Musimy uwierzyć, że w każdym z nas drzemią niewyczerpane pokłady dobra. Bycie miłym, okazywanie dobra, rozbudzenie u siebie życzliwości wobec innych ma moc…

      DOBRO WRACA…

      Relacje i zdjęcia z przeprowadzanych przez nas akcji systematycznie były zamieszczane na internetowej stronie szkoły.

      Podsumowując ten rok, należy stwierdzić, że był to rok trudny ale bardzo owocny. Wolontariusze wielokrotnie wykazali się pomysłowością i chęcią niesienia pomocy innym.

       

      Spostrzeżenia i wnioski do dalszej pracy:

      - kontynuować działania w ramach wolontariatu, opierając się na wartościach uniwersalnych promować ideę pomagania w środowisku szkolnym i lokalnym;

      - nawiązać współpracę z instytucjami wspierającymi wolontariat.

      Beata Sławczyńska

       

       

     • Wróć do listy artykułów
    • Wolontariat

    • PLAN DZIAŁAŃ SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2020-2021

     TERMIN REALIZACJI

     ZADANIA

     WRZESIEŃ

     1. Akcja rekrutacyjna w szkole. Promocja SKW.
     2. Planujemy całoroczną pracę Klubu. Wspólne przyjęcie planu działania.
     3. Udział w "Zakręconej Akcji", polegającej na propagowaniu zbiórki plastikowych nakrętek, by wspierać osoby niepełnosprawne.
     4. Udział w akcji Sprzątanie świata.

     PAŹDZIERNIK

     1. Wolontariusz niesie pomocną dłoń - działania w świetlicy szkolnej  i bibliotece szkolnej
     2. Przystąpienie do akcji Cała Polska czyta dzieciom- czytanie bajek uczniom klas 1-2
     3.   Akcja ZAPOMNIANE GROBY – porządkowanie opuszczonych i zapomnianych grobów na cmentarzu w Tworkach
     4. Zbiórka suchej karmy dla zwierząt znajdujących się w schronisku.- wizyta w Ośrodku Adopcyjnym dla Zwierząt w Pruszkowie- porządkowanie kojców psiaków
     5. Udział w "Zakręconej Akcji",

      

     LISTOPAD

     1. Wolontariusz niesie pomocną dłoń - działania w świetlicy szkolnej  i bibliotece szkolnej
     2. Rozpoczęcie akcji: „MARZYCIELSKA POCZTA”
     3. Udział w "Zakręconej Akcji",

      

     GRUDZIEŃ

     1. Wolontariusz niesie pomocną dłoń - działania w świetlicy szkolnej  i bibliotece szkolnej
     2. Obchody DNIA WOLONTARIUSZA (5 grudzień) – gazetka okolicznościowa.
     3. Udział w "Zakręconej Akcji". 
     4. Pomoc przy organizacji spotkania z wychowankami Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Sióstr Bernardynek Samarytanek- zbiórka słodyczy i upominków
     5. Akcji Cała Polska czyta dzieciom- czytanie bajek uczniom klas 1-2
     6. Zbiórka żywności – Ośmiu wspaniałych

     STYCZEŃ

     1. Wolontariusz niesie pomocną dłoń - działania w świetlicy szkolnej  i bibliotece szkolnej
     2. Udział w "Zakręconej Akcji",
     3. Przystąpienie do akcji WOŚP.

     LUTY

     1. Wolontariusz niesie pomocną dłoń - działania w świetlicy szkolnej  i bibliotece szkolnej
     2. Udział w "Zakręconej Akcji",

      

     MARZEC

     1. Wolontariusz niesie pomocną dłoń - działania w świetlicy szkolnej  i bibliotece szkolnej
     2. Akcji Cała Polska czyta dzieciom- czytanie bajek uczniom klas 1-2
     3. Udział w "Zakręconej Akcji",
     4. Zbiórka suchej karmy dla zwierząt znajdujących się w schronisku.- wizyta w Ośrodku Adopcyjnym dla Zwierząt w Pruszkowie- porządkowanie kojców psiaków

      

     KWIECIEŃ

     1. Wolontariusz niesie pomocną dłoń - działania w świetlicy szkolnej  i bibliotece szkolnej
     2. Akcji: „MARZYCIELSKA POCZTA”
     3. Udział w "Zakręconej Akcji",

      

     MAJ

     1. Wolontariusz niesie pomocną dłoń - działania w świetlicy szkolnej  i bibliotece szkolnej
     2. Akcji Cała Polska czyta dzieciom- czytanie bajek uczniom klas 1-2
     3. Udział w "Zakręconej Akcji",

      

     CZERWIEC

     1. Wolontariusz niesie pomocną dłoń - działania w świetlicy szkolnej  i bibliotece szkolnej
     2. Udział w "Zakręconej Akcji",
     3. Podsumowanie pracy w całym roku szkolnym.

      

      

     Informujemy, że w trakcie roku szkolnego Plan Pracy Szkolnego Koła Wolontariatu może ulec modyfikacji ze względu na udział w innych przedsięwzięciach, które nie zostały ujęte w rodzaju działalności.

      

      

     Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu "Podaj Dalej" W Szkole Podstawowej Nr 1
     Im. Józefa Piłsudskiego  W Pruszkowie

      

     Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

     Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

     Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas IV - VIII, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

     Cechy wolontariusza: 
     · dużo optymizmu i chęci do działania
     · motywacja do niesienia pomocy potrzebującym, 
     · umiejętność gospodarowania czasu, 
     · odwaga, empatia i otwartość, 
     · odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
     · kultura osobista.

     Prawa wolontariusza 
     1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 
     2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pomocy w domu oraz własnego odpoczynku. 
     3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu. 
     4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania konkretnego zakresu obowiązków związanych z jego posługą.
     5. Nie wolno wywierać na wolontariuszach presji moralnej w związku zrealizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami. 
     6. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna Koła.

     Obowiązki wolontariusza 
     1. Uczniowie są zobowiązani przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
     2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach. 
     3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. 
     4. Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga. 
     5. Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy. 
     6. Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie wzajemnie. 
     7. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 
     8. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki.
     9. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu.

     Nagradzanie wolontariuszy 
     Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez: 
     a) wyrażenie uznania słownego, 
     b) pochwałę na forum szkoły, 
     c) wręczenie listów pochwalnych i dyplomów.

     Opracowała: B.Sławczyńska

      

      

      

     „ Miarą twojego człowieczeństwa

     jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka’’

      

     ks. Mieczysław Maliński

      

     Program Szkolnego Koła Wolontariatu

     w Szkole Podstawowej Nr 1
     im. Józefa Piłsudskiego
     w Pruszkowie

      

     Podstawa Prawna

     Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Stan prawny aktualny na dzień: 09.09.2019. Dz.U.2019.0.688:

     1.Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została opublikowana w Dz. U. z 2003 r, nr 96, poz. 873, a przepisy wprowadzające ustawę w Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 974.

      

     2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w dniu 29 maja 2003 r. w Dz. U. Nr 96 poz. 874-w dalszej części nazywana przepisami wprowadzającymi. Przepisy obu aktów prawnych weszły w życie w dniu 29 czerwca 2003 r.

      

     3.Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej określające warunki zaangażowania wolontariuszy w placówkach opiekuńczo -wychowawczych.

      

     Postanowienia ogólne

     1. Wolontariat - to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.
     2. Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
     3. Koło wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

     Cele i założenia

     1. Zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
     2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
     3. Kształtowanie postaw prospołecznych
     4. Rozwijanie empatii i tolerancji
     5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
     6. Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności
     7. Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego
     8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
     9. Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni
     10. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego
     11. Współdziałanie z organizacjami społecznymi
     12. Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń
     13. Rozwijanie zainteresowań
     14. Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach
     15. Wspieranie ciekawych inicjatyw

     Wolontariusze

     1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
     2. Działalność koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
     3. Członek klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
     4. Wolontariusz zna plan pracy oraz zakres obowiązków wolontariuszy i przestrzega ich.
     5. Każdy członek wolontariatu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.

     Szczegółowy program Szkolnego Koła Wolontariatu

      

     1. Wprowadzenie

     Wolontariat oznacza działanie, którego celem jest dobro innych osób lub instytucji, wykonywane z własnej woli i bez wynagrodzenia oraz skierowane do ludzi spoza kręgu przyjaciół, rodziny lub koleżeństwa.

     Wolontariat wspiera uczniów w radzeniu sobie z zadaniami rozwojowymi i daje im szanse na rozwój własny, dlatego uzasadnione jest zakwalifikowanie wolontariatu do działań wychowawczych podejmowanych w szkole.

      

     1. Wolontariat jako element programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły

      Wspieranie ucznia w rozwoju odbywa się w wielu sferach wchodzących w zakres czterech obszarów funkcjonowania człowieka: fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego:

     • w aspekcie biologicznym głównym efektem okresu dorastania jest akceptacja własnej fizyczności; dojrzałość w sferze fizycznej to także umiejętność dbania o własne zdrowie i prowadzenie zdrowego stylu życia;
     • w sferze emocjonalnej budowanie dojrzałości prowadzi do stabilności i równowagi przeżyć emocjonalnych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i trudnych; uzasadnia konstruktywne i trwałe motywacje zachowania;
     • w sferze poznawczej w wyniku zachodzących zmian odnotowujemy rozwój myślenia abstrakcyjnego, poszukiwanie dowodów i wyjaśnień różnych wydarzeń i zachowań w oparciu o logiczne rozumowanie;
     • w sferze społecznej obserwujemy wzrost samodzielności, umiejętności godzenia wielu ról społecznych i wywiązywania się z nich, wzrost poczucia samoakceptacji w sytuacjach społecznych oraz tolerancji innych osób i grup;
     • w zakresie rozwoju zawodowego młody człowiek uczy się realistycznie oceniać posiadane możliwości, układa plany rozwoju oparte na konkretnych zainteresowaniach, zdobywa wiedzę o swoich kompetencjach;
     • w sferze duchowej kształtowana jest filozofia życia oraz poczucie jego sensu, oparte na preferowanych wartościach i ideach; uczeń nabywa zdolność do rozpoznawania wartości i wynikających z nich norm i zasad

      

     1. Samorozwój poprzez wolontariat

      

     Młodzież rozpoczynająca pracę w wolontariacie kieruje się wieloma motywami – m.in. chęcią uczestnictwa w grupie rówieśników, potrzebą zdobycia uznania innych, poszukiwaniem sposobu na naukę i rozwój nowych umiejętności. Efektem pracy młodych wolontariuszy są liczne zmiany zachodzące w ich osobowości oraz korzyści, jakie odnoszą w sferach psychicznej, interpersonalnej i społecznej, a także w sferze edukacyjno-zawodowej.

      

     Cechy i kompetencje wolontariuszy kształtowane poprzez pracę w wolontariacie:

      

     Rozwój w zakresie cech i kompetencji psychicznych:

     • wiedza o posiadanych cechach i umiejętnościach
     • świadomość własnych zasobów i ograniczeń
     • zaufanie do siebie
     • wzrost samooceny i poczucia własnej wartości
     • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
     • pewność siebie i posiadanych zdolności
     • autonomia i niezależność w działaniu
     • podejmowanie decyzji, także w sytuacjach nagłych
     • refleksja nad wartościami, ich rozpoznawanie i postępowanie zgodnie z nimi

      

     Rozwój interpersonalny i społeczny:

     • empatia i wrażliwość na potrzeby i przeżycia innych
     • akceptacja i tolerancja innych
     • rozumienie problemów i trudności przeżywanych przez innych
     • wyjaśnianie przyczyn zachowania innych
     • wrażliwość na problemy otoczenia społecznego i aktywna postawy wobec problemów
     • poczucie wspólnoty i przynależności
     • rozpoznawanie i przyswajanie norm i zasad społecznych
     • postawa prospołeczna

      

     Rozwój edukacyjno- -zawodowy:

     • umiejętności przydatne w późniejszej edukacji i pracy zawodowej
     • wytrwałość i uporządkowanie w pracy
     • doświadczenie współpracy w zespołach zadaniowych
     • świadomość własnych kompetencji i kwalifikacji zawodowych
     • eksploracja i rozpoznawanie własnych zainteresowań
     • przyjmowanie i branie odpowiedzialności za wykonywane obowiązki
     • planowanie i organizacja działań
     • współpraca z przełożonymi
     • umiejętność pracy w różnych rolach, np. w roli lidera danego działania

      

     1. Organizowanie szkolnego wolontariatu

      

     Pierwszym krokiem w realizacji szkolnego wolontariatu jest

     1. Wyłonienie koordynatora szkolnego klubu.
     2. Zebranie chętnych członków
     3. Ustalenie zakresu działania
     4. Przeprowadzenie szkoleń dla członków klubu
     5. Opracowanie dokumentacji koła wolontariatu
     6. Opracowanie planu działania szkolnego klubu

      

     1. Cel i miejsce pracy młodzieżowych wolontariuszy

      

     Cel wolontariatu szkolnego jest ściśle związany z działaniem dwóch czynników:

     • zapotrzebowaniem na wsparcie wolontaryjne w społeczności lokalnej, w której znajduje się szkoła;
     • możliwością realizacji wolontariatu, zależną od poziomu kompetencji i wieku uczniów.

      

     1. Prawa i obowiązki wolontariusza.

      

     Prawa wolontariusza:

     • wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw;
     • wolontariusz ma prawo do podejmowania działań w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu;
     • wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora Szkolnego Koła Wolontariatu;
     • wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o podejmowanym wolontariacie;
     • wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywanym działaniem;
     • członkowie wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie;
     • każdy ma prawo przystąpić do Koła jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów SKW.

      

     Obowiązki wolontariusza:

     • wolontariusz ma obowiązek systematycznie uczestniczyć w spotkaniach, szkoleniach,  

                 warsztatach i pracach SKW;

     • wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków;
     • wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia, ani żadnych świadczeń za swoją pracę;
     • członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być

                 wzorem dla innych uczniów;

     • wolontariusz ma obowiązek respektować zasady SKW takie, jak:

                 a)zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem;

                 b)zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;

                 c)zasada troski o los słabszych;

                 d)zasada równości;

                 e)zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości, szacunku.

     • wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy

                 za niewywiązywanie się z powierzonych mu obowiązków.

      

     7.  Zadania nauczyciela pełniącego funkcję szkolnego opiekuna wolontariatu:

     • utrzymywanie stałego kontaktu z organizacjami i instytucjami, z którymi współpracuje  wolontariat szkolny;
     • tworzenie atmosfery zaufania i otwartości;
     • dawanie poczucia bezpieczeństwa, które sprzyja dobrej współpracy;
     • organizowanie spotkań organizacyjnych, mających na celu zapoznanie  uczniów z

                  planowanymi działaniami oraz przydziałem obowiązków;

     • przygotowywanie rocznych sprawozdań z pracy wolontariuszy.

      

     1. Sposoby ewaluacji

      

     1. Sprawozdanie z pracy SKW na koniec roku szkolnego.

     2. Zdjęcia z imprez.

     3. Gazetka na korytarzu.

     4. Informacje na stronie internetowej szkoły.

     5. Podziękowania od osób i instytucji.

      

      

                                                                                 Opracowała: Beata Sławczyńska

  • Kontakt

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszków
   • sp1@miasto.pruszkow.pl
   • 22 758 63 52
   • ul. Topolowa 10 05 - 800 Pruszków Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych