• Z życia szkoły

      • Procedura funkcjonowania szkoły w czasie pandemii.
       • Procedura funkcjonowania szkoły w czasie pandemii.

       • § 1. Zasady ogólne

         

        1. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Informacje o zasadach higieny umieszcza się w miejscach ogólnie dostępnych w szkole.
        2. Pracownicy i uczniowie powinni starać się zachować odpowiedni dystans przebywając na terenie szkoły, w szczególności w czasie przerw.
        3. Każdy, kto wchodzi do budynku szkoły, jest obowiązany skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk lub założyć rękawiczki ochronne jednorazowe, ale bezwzględnie musi być w maseczce.
        4. Na terenie szkoły podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Można to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa. Natomiast maseczki powinny być stosowane podczas korzystania z powierzchni wspólnych, tj. szatnia, korytarz, łazienka, stołówka oraz w przypadku niemożności zachowania dystansu np. w czasie przerw.
        5. Rodzice zapewniają dziecku maseczkę.
        6. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów infekcji dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
        7. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
        8. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
        9. Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
        10. Wychowawcy są zobowiązani do poinformowania uczniów o zasadach zachowania na terenie szkoły obowiązujących w czasie epidemii, w pierwszym dniu pobytu uczniów w szkole, podczas zajęć z wychowawcą oraz systematycznego, w miarę potrzeb, przypominania tych zasad.
        11. Wychowawca każdego oddziału odpowiedzialny jest za stworzenie listy wychowanków
         z określonymi sposobami szybkiej komunikacji z rodzicami ucznia. Ponadto zapewni, aby w/w lista była dostępna dla każdego nauczyciela uczącego w danej klasie, z zapewnieniem ochrony tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
        12. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum
         2 m odległości od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić  dyrektora oraz  rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.​​​​​
        13. Zasady postępowania w sytuacji opisanej w ust. 12 określone są w Procedurze postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, obowiązującej w szkole.
        14. W miejscu pracy, pracę mogą świadczyć tylko pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących zakażenie koronawirusem.

         

        1. Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu
         z podwyższoną temperaturą, są zobowiązane założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od innych osób. Nie mogą one prowadzić zajęć lub uczestniczyć w lekcjach, lub wykonywać innej pracy.
        2. Pracownik szkoły, który został objęty kwarantanną, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować dyrektora o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy. Po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie pracownik bezzwłocznie przekazuje tę decyzję pracodawcy.
        3. Pracownik przebywający na kwarantannie może świadczyć pracę wyłącznie zdalnie, o ile taki sposób zostanie ustalony z pracodawcą - dyrektorem szkoły.
        4. Pracownik na kwarantannie nie może pracować poza miejscem kwarantanny.
        5. Dyrektor szkoły jako pracodawca – w porozumieniu z pracownikiem – każdorazowo ustali czy pracownik może pracować zdalnie.
        6. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.
        7. Przy wejściu do budynku szkoły prowadzony jest rejestr wejść. Wzór rejestru określa załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Do rejestru nie wpisują się pracownicy szkoły i uczniowie.
        8. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum – osoby wchodzące do szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
        9. Do szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i przebywać w wyznaczonych obszarach.
        10. W miarę możliwości zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych.
        11. Zobowiązuje się nauczycieli do przeciwdziałania gromadzeniu się uczniów na korytarzach szkolnych i na terenie szkoły.
        12. Personel kuchenny, pracownicy administracji oraz obsługi są zobowiązani do ograniczenia, w miarę możliwości, kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.
        13. W miarę możliwości zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze danego oddziału odbywają się w tych samych pomieszczeniach, co pozwoli na unikanie częstej zmiany pomieszczeń,
         w których odbywają się zajęcia.
        14. W łazienkach i obok innych miejsc do mycia rąk umieszcza się instrukcję prawidłowego mycia rąk.

         

        § 2. Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć

         

        1. Nauczycieli klas I - III zobowiązuje się do ustalenia różnych godzin przerw śródlekcyjnych i zajęć na boisku szkolnym. Przerwy zapewnia się stosownie do potrzeb dzieci, jednak nie rzadziej, niż co 45 minut.
        2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
        3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w jego własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
        4. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
        5. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Nauczyciel może organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do szkoły. W jednym czasie z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci z jednego oddziału. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
        6. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali gimnastycznej, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
        7. W sali gimnastycznej podłoga będzie myta detergentem lub zdezynfekowana po każdych zajęciach.
        8. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego należy prowadzić na otwartej przestrzeni. Uczniowie są zobowiązani do posiadania dresu i obuwia na zmianę.
        9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel jest zobowiązany dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.
        10. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny.
        11. Nauczyciel informatyki zapewni uczniom bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się w pracowni informatycznej i uwzględni to w regulaminie pracowni.

         

        § 3. Zasady korzystania z szatni

         

        1. Zapewnia się bezpieczne korzystanie z szatni.
        2. Pracownik dyżurujący przy szatni, w razie potrzeby, przypomina uczniom o obowiązku dezynfekcji rąk oraz podejmuje działania ograniczające gromadzenie się uczniów w szatni.
        3. Przy wejściu do szatni umieszcza się środek do dezynfekcji rąk i instrukcję skutecznego dezynfekowania rąk.

         

        § 4. Zajęcia świetlicowe

         

        1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
        2. Przedmioty, przybory, pomoce dydaktyczne i sprzęt znajdujące się w pomieszczeniu świetlicy, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przedmioty wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
        3. Zobowiązuje się nauczycieli świetlicy do wprowadzenia w regulaminie korzystania z zajęć świetlicowych zapisów dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii oraz zapoznania uczniów i ich rodziców z tymi zasadami. Fakt zapoznania się z tymi zasadami rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem.
        4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel jest zobowiązany dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.
        5. Podczas realizacji zajęć świetlicowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć zajęcia i gry kontaktowe.
        6. Pomieszczenie świetlicy należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
        7. Środki do dezynfekcji rąk rozmieszcza się w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
        8. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
        9. W czasie zajęć dzieci korzystają z własnych przyborów. Dzieci nie powinny wymieniać się przyborami między sobą.
        10. W miarę możliwości nauczyciel świetlicy zapewnia bezpieczne odstępy pomiędzy uczniami przebywającymi w świetlicy.
        11. Zaleca się, w miarę możliwości, prowadzenie zajęć świetlicowych na świeżym powietrzu na terenie szkolnym z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

         

        § 5. Biblioteka szkolna

         

        1. Osoby przebywające w bibliotece są zobowiązane do zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy sobą.
        2. Ogranicza się wolny dostęp uczniów do księgozbioru.
        3. W bibliotece prowadzi się ewidencję osób odwiedzających bibliotekę w każdym dniu.
        4. W bibliotece wydziela się tzw. „drogę brudną”, tj. miejsce zwrotu książek, które będą podawane kwarantannie, oraz „drogę czystą” dla książek wypożyczanych z biblioteki.
        5. Przyjmowane książki będą odkładane do odpowiedniego pudła na okres kwarantanny. Odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i włączone do użytkowania dopiero po okresie kwarantanny.
        6. W bibliotece szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
        7. Nauczyciel bibliotekarz ustali w regulaminie i upowszechni szczegółowe zasady korzystania
         z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach oraz ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w okresie epidemii, w tym uwzględniając, że na jedną osobę przebywającą w bibliotece przypadają 2m2 (regulamin).
        8. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki, nauczyciel bibliotekarz przekazuje każdemu wychowawcy oraz dyrektorowi szkoły w terminie do 15 września 2021 r.
        9. Wychowawcy są zobowiązani zapoznać uczniów z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej w okresie epidemii.
        10. Przed wejściem do pomieszczenia biblioteki wywiesza się szczegółowe zasady korzystania
         z biblioteki w okresie epidemii  i harmonogram godzin pracy biblioteki.

         

         

        § 6. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych dla uczniów szkoły

         

        1. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne ustala i upowszechnia zasady ich realizacji, uwzględniając odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
        2. Z ustalonymi zasadami nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne zapoznaje uczniów uczestniczących w zajęciach oraz ich rodziców.
        3. Ustalone zasady uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych przekazywane są dyrektorowi szkoły.

         

        § 7. Wycieczki szkolne

         

        1. W okresie trwania epidemii jest dopuszczalne organizowanie wycieczek.
        2. Organizując wycieczki, należy zachować obowiązujące przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas epidemii.
        3. Każdorazowo, zanim nauczyciel podejmie działania mające na celu organizację wycieczki, jest obowiązany uzyskać pisemną zgodę dyrektora szkoły.

         

        § 8. Zasady współpracy z rodzicami

         

        1. Zaleca się rodzicom/opiekunom ograniczenie wchodzenia do szkoły razem z dzieckiem.
        2. Zaleca się, aby opiekunem odprowadzającym i odbierającym dziecko do i ze szkoły był jeden z rodziców.
        3. Rodzic odprowadzający lub odbierający dziecko nie wchodzi na teren szkoły, pozostaje w przestrzeni przed wejściem głównym do szkoły  odbierane przy drzwiach wejściowych do szkoły. Przez wzgląd na sytuację, dziecko powinno być przekazane/odbierane w maksymalnie krótkim czasie.
        4.  Rodzice lub opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły z wyjątkiem rodziców uczniów klas pierwszych.
        5. Jedynie rodzice odprowadzający dziecko uczęszczające do klasy pierwszej może wejść do przestrzeni wspólnej szkoły, tj. strefy rodzica znajdującej w gmachu szkoły za wejściem głównym do szkoły w okresie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego, z zachowaniem następujących zasad:
        1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi;
        2. utrzymanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m;
        3. utrzymanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m;
        4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli – obowiązkowa osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
        1. Rodzice nie wchodzą z dzieckiem do pomieszczenia szatni.
        2. W okresie epidemii zaleca się ograniczenie czasu korzystania przez dzieci z opieki świetlicowej, w miarę możliwości zapewnienie dzieciom opieki w domu.
        3. W okresie epidemii kontakt z rodzicami uczniów odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej. Rodzice kontaktują się w pierwszej kolejności
         z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem i w razie potrzeby z dyrektorem.
        4. W razie potrzeby bezpośredniego kontaktu rodzica z nauczycielem, wychowawcą lub dyrektorem, rodzic jest zobowiązany do wcześniejszego ustalenia terminu spotkania za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej.
        5. W okresie epidemii nie organizuje się zebrań z rodzicami, z wyjątkiem zebrań w celu wyboru rad oddziałowych i rady rodziców. Harmonogram zebrań w poszczególnych oddziałach klas zostanie ustalony przez zespół powołany przez dyrektora i podany do wiadomości rodzicom mailowo lub telefonicznie przez wychowawcę.
        6. Zapewnia się szybką i skuteczną komunikację z rodzicami/opiekunami ucznia – za pośrednictwem telefonu, maila, e-dziennika lub z wykorzystaniem innych technik komunikacji na odległość.
        7. W celu zapewnienia możliwości szybkiego kontaktu z rodzicami uczniów, rodzice przekażą wychowawcy nr telefonu kontaktowego lub poinformują o innym sposobie szybkiej komunikacji zdalnej. Następnie wychowawca sporządzi listę uczniów z nr kontaktowymi do rodziców/opiekunów. Kopię listy wychowawca przekaże dyrektorowi szkoły.
        8. W przypadku konieczności odebrania dziecka ze szkoły z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem i nieuzyskania kontaktu z rodzicem, dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe do dziecka.
        9. Rodzice ucznia niezwłocznie powiadamiają wychowawcę lub dyrektora szkoły po tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania swojego dziecka lub innego domownika w kierunku koronawirusa.

         

        § 9. Zasady korzystania z gabinetu pielęgniarki

         

        1. We współpracy z pielęgniarką szkolną zostaną ustalone i upowszechnione zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniające wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
        2. Wychowawcy klas zapoznają uczniów i ich rodziców/opiekunów z zasadami korzystania z gabinetu pielęgniarki.

         

        § 10. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

         

        1. Przy wejściu głównym do szkoły oraz w innych ogólnie dostępnych miejscach umieszcza się informację z  numerami telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
        2. Pracownik pełniący dyżur przy wejściu do szkoły jest obowiązany dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania, a także wpisały się do rejestru wejść.
        3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
        4. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Wzór karty monitoringu określa się w załączniku nr 2 do niniejszej procedury.
        5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Pracownicy obsługi realizujący zadania związane z utrzymaniem czystości zobowiązani są do wykonywania wszelkich prac z wykorzystaniem rękawiczek i maseczek ochronnych
        6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
        7. Pracownik obsługi, mający dyżur w czasie zajęć szkolnych, na bieżąco dba o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu, potwierdzając ten fakt podpisem w karcie, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu (co najmniej raz w trakcie prowadzonych zajęć, każdorazowo po wyjściu danego zespołu klasowego z sali lekcyjnej oraz po ich zakończeniu powinny być dezynfekowane powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach).
        8. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
        9. W przypadku używania na terenie szkoły przez uczniów i pracowników masek lub rękawic jednorazowych, zapewnia się miejsca/pojemniki do ich wyrzucania (odpady zmieszane). Zalecenia GIS w tym zakresie, wskazane są na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/.

         

        § 11. Żywienie w szkole

         

        1. Uczniowie mogą przynosić własne butelki z wodą lub zakupić w szkolnym sklepiku. 
        2. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadza się dodatkowo zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników.
        3. Ustala się, że odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynosi min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnia się środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
        4. Pracownicy kuchni zobowiązani są do przygotowywania i wydawania posiłków
         w maseczkach.
        5. Pracownicy są zobowiązani zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
        6. Korzystanie z posiłków odbywać się będzie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii ( maksymalnie po dwie osoby przy stoliku).
        7. W miarę możliwości zapewnia się zmianowe wydawanie posiłków lub spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
        8. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
        9. Obsługa wydaje przygotowane czyste zestawy sztućców wraz z posiłkiem.
        10. Osoby wchodzące na stołówkę powinny dezynfekować ręce przed podejściem do miejsca wydawania posiłku oraz sztućców.
        11. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub są wyparzane.
        12. Usuwa się dodatki (np. cukier, sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej - dodatki te wydawane są bezpośrednio przez obsługę.

         

         

        § 12. Organizacja zajęć dydaktycznych i dyżurów podczas przerw

         

        1. Uwzględniając zalecenia MEN i GIS, w miarę możliwości ustala się różne godziny rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, z uwzględnieniem zasad bhp.
        2. Zobowiązuje się nauczycieli do przestrzegania zasad bhp, w szczególności dotyczących zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166, z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356, z późn. zm.).
        3. Zajęcia dydaktyczne danego oddziału prowadzone są w jednej sali, chyba że nie jest to możliwe ze względu na specyfikę zajęć.
        4. Zaleca się, aby uczniowie w miarę możliwości, w czasie przerw, przebywali ze swoimi koleżankami i kolegami z danego oddziału.
        5. W miarę możliwości, organizując dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, do pełnienia dyżurów nie angażuje się nauczycieli powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają tę osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
        6. Stosownie do potrzeb, w trakcie roku szkolnego, zwiększana będzie liczba nauczycieli dyżurujących w czasie przerw. 

         

         

         

        Załącznik nr 1 do Procedury funkcjonowania szkoły w okresie epidemii

         

         

         

        Pieczątka szkoły, znak

                                                                   

         

                                                                                    

         

        Rejestr wejść do szkoły

         

        Data

        Godzina wejścia

        Imię i nazwisko osoby wchodzącej

        Imię i nazwisko osoby, do której przychodzi dana osoba

        Podpis osoby wchodzącej

        Nr kontaktowy do osoby wchodzącej

        Godzina wyjścia

         

         

         

         

        Załącznik nr 2 do Procedury funkcjonowania szkoły w okresie epidemii

         

         

        ……………………………………..

                  Pieczątka szkoły, znak

         

         

        Karta monitoringu codziennych prac porządkowych (kontroli czystości i dezynfekcji)

        w okresie od ….. do ……

        sala ...

        Godzina

        Poniedziałek

        Wtorek

        Środa

        Czwartek

        Piątek

         

        *) podpis pracownika wykonującego kontrole czystości i dezynfekcję

         

         

         

         

         

        Załącznik nr 3 do Procedury funkcjonowania szkoły w okresie epidemii

         

         

        …………………………………..

           (imię i nazwisko pracownika szkoły)

         

         

         

        Oświadczenie

        Niniejszym oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z Procedurą funkcjonowania szkoły w okresie epidemii, stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr ………... Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 Im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie z dnia 27.08.2020r.
        i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej określonych.

         

         

         

         

        ………………………..

        (data i czytelny podpis pracownika)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

       • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

       • Szanowni Państwo,

        dnia 1 września uroczyście rozpoczniemy nowy rok szkolny.

        Msza Święta rozpoczynająca katechetyczny rok szkolny  zostanie odprawiona  1 września o godz. 08:00 i 18:00  w Kościele Świętego Edwarda w Pruszkowie. 

         

        Uczniów klas I wraz z jednym rodzicem/opiekunem (bez osób towarzyszących) zapraszamy na godz. 9.00 do  dużej sali gimnastycznej na krótkie spotkanie z Dyrektorem Szkoły i wychowawcami. Prosimy o korzystanie z drugiego wejścia od strony ulicy Topolowej (wejście przy sali gimnastycznej). Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami udadzą się do wyznaczonych sal lekcyjnych:

        klasa Ia - sala 1.3

        klasa Ib - sala 1.1

        klasa Ic - sala 1.4

         

        Klasy II-VIII

         

        Każda  klasa wchodzi do szkoły głównym wejściem, najwcześniej 10 minut przed ustalonym czasem  i spotyka się z wychowawcą klasy w wyznaczonej sali lekcyjnej.

        Rodzice, którzy chcą odprowadzić dziecko do szkoły proszeni są o niewchodzenie na teren szkoły i pozostanie poza budynkiem.

         

        klasa IIa- godz. 09:00- sala 1.2

        klasa IIb- godz. 09:00- sala 1.5

        klasa IIIa- godz.  09:00- sala 2.4

        klasa IIIb- godz.  09:00- sala 2.6

        klasa IIIc- godz.  09:00- sala 2.5

         

        klasa IVa- godz. 10:30- sala 1.6

        klasa IVb- godz. 10:30- sala 2.4

        klasa IVc- godz. 10:30- sala 2.2

        klasa Va- godz. 10:30- sala 1.5

        klasa Vb- godz. 10:30- sala 2.5

        klasa VIa- godz. 10:30- sala 2.1

         

        klasa VIIa- godz. 09:30- sala 1.7

        klasa VIIb- godz. 11:00- sala 2.6

        klasa VIIc- godz. 09:30- sala 2.7

        klasa VIId- godz. 09:30- sala 2.2

        klasa VIIIa – godz. 09:30- sala 2.3

        klasa VIIIb – godz. 09:30- sala 1.6

        klasa VIIIc– godz. 09:30- sala 1.9

         

        Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły, w tym uczniowie, zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub założenia jednorazowych rękawiczek ochronnych oraz zakrycia nosa i ust.

       • Uroczystość zakończenia szkoły przez klasy Ósme

       • Nadszedł czas rozstania, pożegnania z koleżankami, kolegami, wychowawcami, ze wszystkimi, z którymi przez ostatnich osiem lat tak mocno był spleciony los naszych ósmoklasistów. 25 czerwca 2021r. w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość zakończenia szkoły. Ze względów sanitarnych miała ona dużo skromniejszy charakter niż pożegnania absolwentów w poprzednich latach. Mimo pandemicznych warunków, konieczności zachowania dystansu uczniowie i obecni na sali uczniowie i rodzice cieszyli się z tego spotkania. Nie zabrakło wzruszeń związanych z zakończeniem szkoły. Pani dyrektor Ewa Nowicka skierowała do uczniów kilka słów zawierających wspomnienia oraz przekazała życzenia na nowy etap edukacyjny. Życzenia, wszystkim absolwentom, złożył również obecny na uroczystości Konrad Sipiera – zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa. Ósmoklasistów z łezką w oku pożegnali również wychowawcy klas.

        Pani Dyrektor wręczyła nagrody Rady Rodziców, które w tym roku otrzymali: Magdalena Koczkodaj, Martyna Koczkodaj, Marianna Tyc, Zuzanna Wąsowska, Oliwia Wierzbicka, Ignacy Łabanowski, Jan Twarowski, Zuzanna Głodkowska, Aleksandra Biedrzycka.

        Specjalne wyróżnienie – tytuł „Przyjaciela Jedynki” odebrali również rodzice naszych absolwentów. Byli to: Pan Mariusz Włodarski, Pan Ireneusz Tomaszewski, Pani Karina Marczak, Państwo Patrycja i Radosław Łabanowscy, Pani Anna Dudziec, Pani Monika Bogiel.

        Podczas uroczystości nastąpiło również uroczyste przekazanie sztandaru szkoły reprezentantom klas siódmych.

        Po części oficjalnej, rodzice zaprosili uczniów i nauczycieli na słodki poczęstunek w amfiteatrze, potem odbyły się jeszcze ostatnie spotkania z wychowawcami w klasach.

        Naszym absolwentom życzymy by byli silni i pełni wiary we własne możliwości. Niech się nie zniechęcają trudnościami. Niech w nowych, wymarzonych szkołach spotkają ciekawych, wartościowych ludzi. Marzcie i dokonujcie rzeczy niemożliwych. Świat czeka na wasze dokonania!

         

       • Podręczniki na rok szkolny 2021/22

       • Szanowni Państwo

        Wszystkie podręczniki i ćwiczenia, z wyjątkiem religii,  na rok szkolny 2021/2022 zakupuje szkoła. Podręczniki z religii rodzice kupują we własnym zakresie.

        Klasa I

        Tytuł  podręcznika: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

        Autor: red. ks. R. Szewczyk

        Wydany przez: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

         Klasa II

        Tytuł  podręcznika: To jest mój Syn umiłowany

        Autor podręcznika: 

        Wydany przez: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

        Klasa III

        Tytuł  podręcznika: Kto spożywa moje Ciało, ma życie

        Autor podręcznika: red. A. Frączak, Ks. R. Szewczyk 

        Wydany przez: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

        Klasa IV

        Tytuł  podręcznika: Jestem chrześcijaninem

        Autor: red.: ks. Mariusz Czyżewski

        Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

        Klasa V

        Tytuł  podręcznika: Bóg nasz szuka

        Autor:  ks. Mariusz Czyżewski

        Wydany przez: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

        Klasa VI

        Tytuł  podręcznika: Jezus nas zbawia

        Autor podręcznika 

        Wydany przez: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

        Klasa VII

        Tytuł  podręcznika: Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze

        Autor podręcznika: ks. Piotr Tomasik 

        Wydany przez: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

        Klasa VIII

        Tytuł  podręcznika: Ty ścieżkę życia mi ukażesz

         Autor podręcznika: ks. Piotr Tomasik  

        Wydany przez: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

         

      • Zebranie dla klas I 2021/22
       • Zebranie dla klas I 2021/22

       • 14 czerwca 2021r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Pruszkowie odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci,  które od 1 września 2021 r.  rozpoczną naukę w kl. I 

          Ewa Nowicka

           Dyrektor szkoły

       • Lato w mieście 2021

       • LATO W MIEŚCIE 2021

        Od 24 maja otwieramy zapisy uczestników do udziału w akcji Lato w Mieście. Adresatami tej akcji są uczniowie pruszkowskich szkół podstawowych.

        Organizatorzy „Lata w Mieście”:


        • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Jasna 2; tel. 22 758 79 74
        • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. I. Paderewskiego ul. J. Długosza 53; tel. 22 486 31 21
        • Szkoła Podstawowa Nr 6 im. H. Sienkiewicza ul. Lipowa 31; tel. 22 758 79 44
        • Szkołą Podstawowa nr 3 im. M. Zimińskiej – Sygietyńskiej Al. Wojska Polskiego 34;
         tel. 22 728 08 83
        • Szkoła Podstawowa nr 10 im. M. Konopnickiej ul. Pływacka 16; tel. 22 299 39 19


        Turnusy półkolonii:


        1

        28.06 - 09.07.

        SP 2  (dla SP 2 i SP3, SP6, SP8)

        SP 5  (dla SP 5 i SP10, SP9)

        Terminy zapisów:

        24.05 do 31.05. 2021 r.

        2

        12.07 - 23.07.

        SP 6 

        dla uczniów wszystkich szkół

        Termin zapisów:

        24.05. do 10.06.2021 r.

        3

        26.07 - 06.08.

        SP 3 

        dla uczniów wszystkich szkół

        Termin zapisów:

        24.05. do 10.06.2021 r.

        4

        09.08 - 21.08

        SP 10

        dla uczniów wszystkich szkół

        Termin zapisów:

        24.05. do 10.06.2021 r.


        • Zapisy przyjmowane są w szkołach organizujących wypoczynek. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W każdej ze szkół planujemy organizację
         4 grup liczących 15 uczestników. Przebieg akcji jest uzależniony
         od zaleceń i wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
        • Czas trwania zajęć 8.00 – 16.00
        • Odpłatność – 100 zł za tygodniowy udział w półkoloniach.
        • W trakcie pobytu  organizatorzy zapewniają II śniadanie  oraz obiad.

        Dyrektorzy szkół, w których organizowany będzie wypoczynek dla dzieci i młodzieży  podejmą współpracę z instytucjami kulturalnymi i sportowymi w Pruszkowie. Planowane są zajęcia w Miejskim Ośrodku Kultury „Kamyk”,  spotkania organizowane przez Książnicę Pruszkowską, atrakcje na basenie „Kapry”.  Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy  również przyłączy się do organizacji wypoczynku uczestników „Lata w Mieście”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Straż Miejska przygotowują  prezentację ciekawych programów z zakresu profilaktyki. Pruszkowie Centrum Kultury i Sportu umożliwi udział w seansie filmowym, po którym  uczestnicy zwiedzą siedzibę zespołu tanecznego „Pruszkowiacy”. To tylko niektóre atrakcje. Organizatorzy zapewnią ciekawe i bezpieczne spędzenie wakacyjnego czasu dzieciom pozostającym w mieście.

        Życzymy wspaniałych wrażeń oraz bezpiecznego i  udanego wypoczynku !

        Dane_osobowe_-_SP_klauzula.docx

        KARTA_ZAPISU_-_LATO_W_MIESCIE.docx​​​​​​​


       • Uwaga! Wścieklizna u lisów!

       • MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

        RZECZNIK PRASOWY

        WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

        tel: 22 695 60 63    fax: 22 695 62 50

        e-mail: rzecznik@mazowieckie.pl

         

         

        KOMUNIKAT PRASOWY, 14 maja 2021 r.

        ___________________________________________________________________________

         

        Kolejne przypadki wścieklizny u lisów wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego

        13 maja br. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 18. przypadku wścieklizny u lisa na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. Przypadek ten stwierdzono powiecie otwockim - w miejscowości Zabieżki/Augustówka, gm. Kołbiel. W dniach 14 – 21 maja planowane jest przeprowadzenie szczepienia ochronnego lisów wolno żyjących w strefie ochronnej.

        Na terenie Mazowsza pojawia się coraz więcej przypadków wścieklizny u lisów. Przypominam, że to bardzo groźna i prawie zawsze śmiertelna choroba. Dlatego apeluję o szczególną ostrożność, unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami oraz o przestrzeganie zakazów i nakazów obowiązujących na terenach zagrożonych wścieklizną. Proszę również pamiętać o bezpieczeństwie naszych zwierząt; szczepienie psów jest obowiązkowe, ale zaleca się szczepić również koty - powiedział Wojewoda Mazowiecki.

        Przypadki wystąpienia wścieklizny w województwie mazowieckim

        Pierwszy przypadek wścieklizny został potwierdzony u lisa 15 stycznia br. w miejscowości Izabela (gm. Wiązowna, pow. otwocki). 29 stycznia br. został potwierdzony drugi przypadek wścieklizny u lisa w miejscowości Kołbiel (gm. Kołbiel, pow. otwocki). 12 lutego br. potwierdzono trzeci przypadek wścieklizny u lisa w miejscowości Zakręt (gm. Wiązowna, pow. otwocki). 19 marca br. potwierdzono czwarty przypadek wścieklizny u lisa w miejscowości Dębe Wielkie (gmina Dębe Wielkie, pow. miński). 26 marca br. wykryto piąty i szósty przypadek wścieklizny u lisa – w miejscowości Malcanów (gm. Wiązowna, pow. otwocki) oraz u lisa w miejscowości Zabieżki (gm. Celestynów, pow. otwocki). 13 kwietnia br. wykryto siódmy, ósmy, dziewiąty i dziesiąty przypadek wścieklizny u lisa w powiecie otwockim,  w miejscowościach: Ponurzyca, Sufczyn, Malcanów i Lasek. 13 kwietnia br. wykryto również jedenasty przypadek wścieklizny u lisa w miejscowości Wola Władysławowska (gm. Garwolin, powiat garwoliński).

        23 kwietnia br. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informował o wykryciu dwunastego, trzynastego i czternastego przypadku wścieklizny u lisa na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. Przypadki te stwierdzono na terenie powiatów: garwolińskiego – w miejscowości Wola Starogrodzka, gm. Parysów oraz otwockiego – w miejscowości Rudnik, gm. Osieck i w miejscowości Gadka, gm. Kołbiel.

        4 maja br. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu piętnastego, szesnastego i siedemnastego przypadku wścieklizny u lisa na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. Przypadki te stwierdzono na terenie powiatów: otwockiego – w miejscowości Mlądz, gm. Otwock (15. przypadek) i garwolińskiego – w miejscowości Wola Rębkowska, gm. Garwolin (16. i 17. przypadek).

        Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego

        27 kwietnia 2021 r. Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego i miasta stołecznego Warszawy. Szczegóły: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rozporzadzenie-wojewody-mazowieckiego-w-sprawie-zwalczania-wscieklizny-zwierzat-na-terenie-powiatu-otwockiego-minskiego-garwolinskiego-i-miasta-stolecznego-warszawy

        Akcja szczepienia lisów (14 - 21 maja)

        W związku z występowaniem wścieklizny na Mazowszu ponownie zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów. Należy pamiętać, że lis podejmuje tylko taką szczepionkę, która nie była dotknięta przez człowieka. Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dni psy należy prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach. Szczepienie lisów odbędzie się: w następujących powiatach: powiat białobrzeski, powiat garwoliński, powiat grójecki, powiat kozienicki, powiat miński, powiat nowodworski, powiat legionowski, powiat otwocki, powiat piaseczyński, powiat pruszkowski, powiat grodziski, powiat pułtuski, m. st. Warszawa, powiat wołomiński, powiat warszawski zachodni, powiat wyszkowski.

        Akcja Zaszczep pupila, to tylko chwila

        Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie już na początku grudnia 2020 r. propagował akcję Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii „Zaszczep pupila, to tylko chwila”, promującą obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego. W Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Wskazane są również szczepienia kotów. Szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.

        Brak szczepienia psa jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny w wysokości do 500 zł.

        Więcej informacji o akcji znajduje się na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wiw.mazowsze.pl/index.php/component/content/article/7-glowna/80-zaszczep-pupila-to-tylko-chwila

         

         

        Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

         

         

       • Sylwetka Naszego Patrona

       • Dzień Patrona

        12 maja obchodzimy Dzień Patrona. Niestety i w tym roku obchody te musimy przenieść do świata wirtualnego. Zapraszamy Was, Drodzy Uczniowie, do przypomnienia sobie najważniejszych faktów z życia marszałka Józefa Piłsudskiego. Znajdziecie tutaj również linki do ciekawych stron z ciekawostkami i anegdotami, dotyczącymi tej jakże ważnej postaci.

        Józef Klemens Piłsudski

        Pierwszy marszałek polski (1920), dwukrotny premier Polski (1926-1928 i 1930). Żołnierz, polityk, Polski Działacz społeczny i niepodległościowy. Był twórcą Organizacji Bojowej PPS, Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej. Od 11 listopada 1918 roku był naczelnym wodzem Armii Polskiej. W młodości, w czasach konspiracji był znany pod pseudonimami Wiktor i Mieczysław. Za czasów Legionów Polskich nazywano Józefa Piłsudskiego: Komendantem, Marszałkiem, Dziadkiem oraz Ziukiem.

                 Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na Wileńszczyźnie w patriotycznej rodzinie. Ojcem był Józef Wincenty Piłsudski (1833 - 1902), matką Maria z Billewiczów (1842 - 1884). Józef Wincent był podczas powstania w 1863 roku komisarzem Rządu Narodowego na powiat rosieński. Matka pochodziła ze znanego rodu szlacheckiego herbu Mogiła. Rodzicie pobrali się przed samym powstaniem. Józef Klemens Piłsudski był czwartym w kolejności dzieckiem.

                  W 1877 roku Józef, wraz z bratem Bronisławem rozpoczął naukę w I Gimnazjum wileńskim, gdzie obaj bracia wraz z kolegami założyli kółko o nazwie Spójnia. Kółko zajmowała się sprowadzaniem z Warszawy polskich książek. We wrześniu 1884 zmarła ciężko chora Maria Piłsudska, a rok Później Józef zdał maturę. Jesienią rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Charkowskim. Już wtedy rozpoczął konspiracyjną działalność w niepodległościowych organizacjach studenckich. Związał się z socjalistyczno - rewolucyjnym ruchem "Narodnaja Wola". Za udział w studenckich rozruchach po roku nauki został wydalony z uczelni.

                   22 marca 1887 roku za zaangażowanie w działalność wileńskich socjalistów Piłsudski został aresztowany. Następnie pod zarzutem udziału w spisku zmierzającym do obalenia cara Aleksandra II został zesłany na Syberię, do Kiryńska a potem do Tunki.

                   Józef Piłsudski niemal do ostatnich dni swojego życia ukrywał nieuleczalną chorobę - raka wątroby. Zmarł 12 maja 1935 roku w Warszawie. Podczas pogrzebu naród oddał hołd zmarłemu Marszałkowi. Ciało zostało pochowane w krypcie św. Leonarda w Katedrze na Wawelu. Serce spoczęło, zgodnie z testamentem w grobie matki w Wilnie na cmentarzu "na Rossie". W 1937 roku na polecenie metropolity krakowskiego arcybiskupa Adama Sapiehy trumna ze szczątkami Marszałka została przeniesiona do krypty pod wieżą Srebrnych Dzwonów.

         

        Najważniejsze daty:

        19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego

        03 maja - Święto Konstytucji 3 maja

        12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego

        15 sierpnia - Bitwa Warszawska

        5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego

        11 listopada - Święto Niepodległości

         

        Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ciekawostkami na temat życia Józefa Piłsudskiego. Sprawdźcie, czy znacie je wszystkie! 😊

        Sześć ciekawostek o Józefie Piłsudskim, o których nie macie pojęcia cz. 2 | HISTORIA.org.pl - historia, kultura, muzea, matura, rekonstrukcje i recenzje historyczne

        58 ciekawostek o Józefie Piłsudskim | Ciekawostki

         

        Źródła:

        Życiorys Józefa Piłsudskiego (pilsudczycy-gda.pl)

        PORTRETY (pilsudczycy-gda.pl)

         

       • 12 MAJA – ŚWIĘTO PATRONA NASZEJ SZKOŁY - JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

       •             To postać niezwykła, wybitna – WIELKI CZŁOWIEK I WIELKI POLAK.  Swoją postawą życiową dał dowód nadzwyczajnego wręcz poświęcenia i umiłowania kraju. Dał się poznać zarówno jako odważny dowódca, jak i przewidujący polityk. Był człowiekiem skromnym, nieczerpiącym korzyści ze sprawowanej władzy – całym sercem i duszą oddany Ojczyźnie.

         Szkoła zaś poprzez nadanie jej imienia zyskała swą indywidualność i tożsamość.

        Jesteśmy dumni, że mamy takiego Patrona. Jego heroizm i niezłomna postawa będzie dla nas wzorem i inspiracją do odpowiedniego uczestnictwa   w życiu społecznym i publicznym. Warto kroczyć drogą wskazaną przez Marszałka a prawda zawarta w Jego słowach: „Być zwyciężonym i nie ulec- to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach – to klęska” stanie się   dewizą dla uczniów naszej szkoły w życiu codziennym.

               Śmiało możemy powiedzieć, że 12 maja - to wielki i niepowtarzalny dzień dla całej społeczności szkolnej. To wielka i niezwykła lekcja historii i patriotyzmu.

         

         

         

         

         

       • Święto Narodowe Konstytucji 3 maja

       • Jak świętować w czasie pandemii?

        Za kilka dni będziemy obchodzili 230. rocznicę uchwalenia pierwszej ustawy zasadniczej w historii Polski. Konstytucja przyjęta w czasie obrad Sejmu Wielkiego w dniu 3 maja ma swoje szczególne miejsce w historii Europy. Rzeczpospolita Polska jako pierwszy kraj w Europie zdobyła się na wysiłek stworzenia dokumentu o tak wielkiej randze. Z okazji narodowego święta gorąco zachęcam do skorzystania z okazji jaką daje nam Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie organizując lekcję historii online pt. „Co się wydarzyło 3 maja 1791 r.?"  Poniżej zamieszczam wskazówki w jaki sposób skorzystać z zaproszenia.

        Dla kogo? Dla dzieci powyżej 10 lat, młodzieży, osób dorosłych
        Kiedy? 3 maja 2021 r., godz. 11.00–12.00
        Gdzie? online, MS Teams,  https://bit.ly/326kvBB
        Zajęcia są bezpłatne, wystarczy o danej godzinie wejść na platformę przez podany link.

        Zapraszam do udziału w lekcji

        Wojciech Cieślicki

       • Międzynarodowy dzień tańca

       • Święto tańca przypadające na 29 kwietnia ustanowione zostało w 1982 roku. 29 kwietnia to data urodzin Jeana-Georgesa Noverre, wielkiego reformatora baletu.

        Przesłaniem Międzynarodowego Dania Tańca jest celebrowanie tańca, czerpanie radości z uniwersalnego charakteru tej formy sztuki, przekraczanie granic politycznych, kulturowych i etnicznych oraz łączenie ludzi przy pomocy uniwersalnego języka tańca.

         

         

        Katarzyna Chmielewska

       • Zebrania

       • Szanowni Państwo,

        zapraszamy na zebrania śródrocze oraz spotkania z nauczycielami. Spotkania odbędą się na platfotmie Teams a ich harmonogram znajdą Państwo poniżej. Zebrania w klasach 1-3 przełożone są na maj.

        Zapraszamy

         Zebranie_rodzicow__27.04.2021r.docx

       • Ogólnopolski konkurs matematyczny "TopMaths"

       • Dnia 29.04.2021 roku wystartuje bardzo długo wyczkiwane wydarzenie – ogólnopolski konkurs matematyczny pod nazwą „TopMaths”!

        Ogólnopolski konkurs matematyczny – TopMaths

        Ogólnopolski konkurs matematyczny „TopMaths” kierowany jest do wszystkich pasjonatów matematyki, którzy chcą spróbować swoich sił z zadaniami odnoszącymi się do wspomnianej dziedziny naukowej. Skierowany jest on do uczniów z obszaru całej Polski, którzy znajdują się na każdym poziomie edukacji, jak również osoby dorosłe.

        1. Konkurs „TopMaths” zostanie przeprowadzony online w serwisie edukacyjnym labofii.net w dniu 29.04.2021 roku.

        2. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji w portalu. Zostanie on rozegrany w następujących kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia/dorośli.

        3. Pytania, z jakimi mierzyć będą się uczestnicy zabawy są zgodne z najnowszą podstawą programową. Zostały one przygotowane przez nauczycieli matematyki, dzięki temu ich rozwiązywanie stanowić będzie doskonały trening dla uczniów klas VIII i maturalnych (przykładowo, w konkursie dla szkół średnich znajdą się zagadnienia nawiązujące do zakresu materiału pojawiającego się na maturze podstawowej, jak również rozszerzonej).

        4.Szczegółowe informacje na temat konkursu „TopMaths” można znaleźć pod adresem: https://www.labofii.net/topmaths

        „TopMaths” to wspaniała zabawa matematyczna, umożliwiająca rywalizację z innymi. To też możliwość, sprawdzenia swojej wiedzy z szerokiego zakresu związanego z „Królową Nauk”. Niniejszym zapraszamy do wspólnej zabawy i wzięcia udziału w tym niepowtarzalnym wydarzeniu.

    • Godziny dzwonków

     Sobota 09.12.2023
    • Media społecznościowe

    • Librus Synergia
    • Biuletyn informacji publicznej
    • Galeria zdjęć

      brak danych
    • Aktualności

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszków
    • 22 758 63 52
    • ul. Topolowa 10 05 - 800 Pruszków Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych