• Z życia szkoły

      • Dyktando z okazji Święta Edukacji Narodowej
       • Dyktando z okazji Święta Edukacji Narodowej

       • Szanowni Państwo,

        Serwis edukacyjny www.dyktanda.pl serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w specjalnym dyktandzie z okazji Święta Edukacji Narodowej!

        Dla wszystkich uczestników przewidziane zostały nagrody, a dla najlepszego Nauczyciela portal Dyktanda.pl przygotował nagrodę główną - do wyboru tablet (Samsung 10 cali) lub projektor (Overmax Multipic 5.1)

        Dyktando na Dzień Edukacji Narodowej rozgrywane będzie w dwóch kategoriach: 

        dla Uczniów o godzinie 19:00 (14.10.2021 r.)

        dla Nauczycieli o godzinie 20:00 (14.10.2021 r.)

        Udział w dyktandzie jest bezpłatny! Pod uwagę brana będzie poprawność udzielanych odpowiedzi oraz tempo rozwiązywania (im szybciej, tym lepiej).

        Aby dołączyć do Dyktanda na Święto Edukacji Narodowej wystarczy zalogować lub zarejestrować się na portalu Dyktanda.pl, a następnie kliknąć przycisk “Zapisz się do konkursu” na poniższej stronie:

        https://dyktanda.pl/konkursy/dyktando-na-dzien-edukacji-narodowej

        Dyktanda konkursowe udostępnione zostanie do rozwiązywania o wskazanych godzinach (tj. o 19:00 dla uczniów i o 20:00 dla nauczycieli).

        Serdecznie prosimy o udostępnienie powyższej informacji wraz z linkiem do strony konkursu na Państwa stronie internetowej oraz na profilach w mediach społecznościowych. Dzięki temu wiadomość ta będzie mogła dotrzeć do wszystkich zainteresowanych. Z góry serdecznie dziękujemy!

        Z wyrazami szacunku,Zespół Dyktanda.pl

       • NARODOWY SPIS POWSZECHNY

       • Szanowni Państwo

         

        Tylko do 30 września trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

         

        Podstawową i obowiązkową metodą udziału w spisie jest wypełnienie formularza na stronie https://liblink.pl/HYG8A33fs4 Jest też najbardziej przyjazną i bezpieczną - możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.

         

        Osoby, które nie mają komputera z Internetem i które wolą mieć wsparcie rachmistrza powinny zadzwonić na Infolinię Spisową 22 279 99 99 i postępować zgodnie z komunikatami. Trzeba jednak liczyć się z tym, że pod koniec września może być duże obciążenie Infolinii i ta metoda nie będzie tak szybka jak samospis internetowy. Warto spisać się jak najszybciej.

         

        Informacje zbierane są również przez rachmistrzów spisowych. Jeśli skontaktuje się z nami rachmistrz (bezpośrednio lub telefoniczne) nie możemy odmówić mu przekazania danych!

         

        Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Spis objęty jest tajemnicą statystyczną.

         

        Jeśli jeszcze nie spisałeś siebie i swoich bliskich, nie zwlekaj. Spisz się już teraz! Więcej informacji: https://liblink.pl/NLRXiTnMu5

         

         Gminne Biuro Spisowe

         Miasta Pruszkowa

       • Spektakl ekologiczny

       • Dnia 21 września odbył się w naszej szkole spektakl ekologiczny dla  klas I-III pod tytułem ,,Aladyn: na ratunek światu”.

        Aktorzy z Krakowa przedstawili w  niebanalny sposób inscenizację jednego z najsłynniejszych fragmentów „Baśni z 1001 nocy” — opowieści o Aladynie i jego cudownej lampie.

         

        Główna postać — Aladyn, to biedny chłopak, zamieszkujący piękne, lecz bardzo zanieczyszczone królestwo. Jego ciężkie życie odmienia się za sprawą niezwykłej lampy, z której pojawia się Dżinn i chce spełnić jego trzy życzenia. Jednak nasz bohater zamiast bogactw i szczęścia pragnie uratować Ziemię przed nadciągającą nieuchronnie katastrofą ekologiczną (i tym samym zdobyć serce księżniczki Dżasminy).

         

        Tematyką spektaklu są zagadnienia związane z niską emisją co2, smogiem, zanieczyszczeniem powietrza, segregacją odpadów i degradacją środowiska naturalnego.

        Dzieci z zainteresowaniem obejrzały powyższy spektakl przygotowany z okazji Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza Dla Błękitnego Nieba, który był obchodzony po raz drugi  7 września z inicjatywy ONZ.

       • EKO-zbiórka dla Bogusia

       • Szanowni Państwo

        Serdecznie zachęcamy Was do wsparcia akcji „Eko-zbiórka dla Bogusia”, polegającej na zbiórce małych i wielkogabarytowych elektroodpadów.

         

        Zbiórka małych elektroodpadów, np. telefonów, tabletów etc. odbędzie się w naszej Szkole w dniach 13-17 września 2021 r.

        Osoby, które chciałyby wesprzeć akcję oddając elektroodpady wielkogabarytowe, np. telewizory, pralki, lodówki, mogą:

        • zadzwonić pod numer telefonu: 731 985 042 lub

         

        • wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy:

         

            https://forms.gle/AUz24nTB2ooHfDbU6

         

        Zbiórka odpadów wielkogabarytowych zgłoszonych do oddania nastąpi w dwóch terminach – 25 września lub 2 października bezpośrednio z adresów wskazanych przez Państwa w zgłoszeniu.

        Środki zgromadzone w czasie zbiórki zasilą subkonto Bogusia w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”  https://www.dzieciom.pl/podopieczni/37322

      • Stypendium szkolne
       • Stypendium szkolne

       • O stypendium szkolne mogą się ubiegać rodzice uczniów, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 528,00 zł.

        Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć następujące dokumenty:

        • zaświadczenie o uzyskanych dochodach netto za miesiąc sierpień 2021 r.
        • odcinek renty/ emerytury za miesiąc sierpień 2021 r.
        • oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym lub wyciągiem z banku itp.) za miesiąc sierpień 2021 r.
        • zaświadczenie o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych
        • zaświadczenie (lub decyzja/ oświadczenie) z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej
        • zaświadczenie wydawane przez naczelnika urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł- dotyczy dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
        • zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o zarejestrowaniu , w przypadku braku zarejestrowania oświadczenie o braku jakiejkolwiek pracy
        • inne oświadczenia lub dokumenty, które wnioskodawca uzna za potwierdzenie sytuacji bytowej rodziny.

        Druk wniosku należy pobrać od pedagoga szkolnego . Wypełniony wniosek wraz z zaświadczeniami należy złożyć do pedagoga szkolnego do dnia 14.09.2021 r.

      • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
       • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

       • ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

        Dnia 1 września uczniowie SP1 rozpoczęli kolejny rok szkolny. Z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne w oficialnym rozpoczęciu mogli wziąć udział tylko uczniowie klas pierwszych oraz niewielka grupa rodziców. Rozpoczęcie roku połączone zostało ze ślubowaniem uczniów. Specjalnym gościem, który zaszczycił nas w tym uroczystym dniu swoją obecnością był prezydent Pruszkowa, Pan Paweł Makuch. 

        Życzymy wszystkim uczniom samych sukcesów w nauce.

        Zespół SP1 

         

      • Procedura funkcjonowania szkoły w czasie pandemii.
       • Procedura funkcjonowania szkoły w czasie pandemii.

       • § 1. Zasady ogólne

         

        1. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Informacje o zasadach higieny umieszcza się w miejscach ogólnie dostępnych w szkole.
        2. Pracownicy i uczniowie powinni starać się zachować odpowiedni dystans przebywając na terenie szkoły, w szczególności w czasie przerw.
        3. Każdy, kto wchodzi do budynku szkoły, jest obowiązany skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk lub założyć rękawiczki ochronne jednorazowe, ale bezwzględnie musi być w maseczce.
        4. Na terenie szkoły podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Można to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa. Natomiast maseczki powinny być stosowane podczas korzystania z powierzchni wspólnych, tj. szatnia, korytarz, łazienka, stołówka oraz w przypadku niemożności zachowania dystansu np. w czasie przerw.
        5. Rodzice zapewniają dziecku maseczkę.
        6. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów infekcji dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
        7. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
        8. Uczeń powinien pamiętać o częstym myciu rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
        9. Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
        10. Wychowawcy są zobowiązani do poinformowania uczniów o zasadach zachowania na terenie szkoły obowiązujących w czasie epidemii, w pierwszym dniu pobytu uczniów w szkole, podczas zajęć z wychowawcą oraz systematycznego, w miarę potrzeb, przypominania tych zasad.
        11. Wychowawca każdego oddziału odpowiedzialny jest za stworzenie listy wychowanków
         z określonymi sposobami szybkiej komunikacji z rodzicami ucznia. Ponadto zapewni, aby w/w lista była dostępna dla każdego nauczyciela uczącego w danej klasie, z zapewnieniem ochrony tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
        12. Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w odrębnym wyznaczonym miejscu, zapewniając minimum
         2 m odległości od innych osób. Następnie powinien on niezwłocznie powiadomić  dyrektora oraz  rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.​​​​​
        13. Zasady postępowania w sytuacji opisanej w ust. 12 określone są w Procedurze postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, obowiązującej w szkole.
        14. W miejscu pracy, pracę mogą świadczyć tylko pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących zakażenie koronawirusem.

         

        1. Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel w połączeniu
         z podwyższoną temperaturą, są zobowiązane założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od innych osób. Nie mogą one prowadzić zajęć lub uczestniczyć w lekcjach, lub wykonywać innej pracy.
        2. Pracownik szkoły, który został objęty kwarantanną, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować dyrektora o kwarantannie jako przyczynie swojej nieobecności w pracy. Po otrzymaniu pisemnej decyzji o kwarantannie pracownik bezzwłocznie przekazuje tę decyzję pracodawcy.
        3. Pracownik przebywający na kwarantannie może świadczyć pracę wyłącznie zdalnie, o ile taki sposób zostanie ustalony z pracodawcą - dyrektorem szkoły.
        4. Pracownik na kwarantannie nie może pracować poza miejscem kwarantanny.
        5. Dyrektor szkoły jako pracodawca – w porozumieniu z pracownikiem – każdorazowo ustali czy pracownik może pracować zdalnie.
        6. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.
        7. Przy wejściu do budynku szkoły prowadzony jest rejestr wejść. Wzór rejestru określa załącznik nr 1 do niniejszej procedury. Do rejestru nie wpisują się pracownicy szkoły i uczniowie.
        8. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum – osoby wchodzące do szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
        9. Do szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i przebywać w wyznaczonych obszarach.
        10. W miarę możliwości zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych.
        11. Zobowiązuje się nauczycieli do przeciwdziałania gromadzeniu się uczniów na korytarzach szkolnych i na terenie szkoły.
        12. Personel kuchenny, pracownicy administracji oraz obsługi są zobowiązani do ograniczenia, w miarę możliwości, kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.
        13. W miarę możliwości zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze danego oddziału odbywają się w tych samych pomieszczeniach, co pozwoli na unikanie częstej zmiany pomieszczeń,
         w których odbywają się zajęcia.
        14. W łazienkach i obok innych miejsc do mycia rąk umieszcza się instrukcję prawidłowego mycia rąk.

         

        § 2. Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć

         

        1. Nauczycieli klas I - III zobowiązuje się do ustalenia różnych godzin przerw śródlekcyjnych i zajęć na boisku szkolnym. Przerwy zapewnia się stosownie do potrzeb dzieci, jednak nie rzadziej, niż co 45 minut.
        2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
        3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w jego własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
        4. Sale, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
        5. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. Nauczyciel może organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do szkoły. W jednym czasie z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci z jednego oddziału. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
        6. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali gimnastycznej, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
        7. W sali gimnastycznej podłoga będzie myta detergentem lub zdezynfekowana po każdych zajęciach.
        8. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego należy prowadzić na otwartej przestrzeni. Uczniowie są zobowiązani do posiadania dresu i obuwia na zmianę.
        9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel jest zobowiązany dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.
        10. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny.
        11. Nauczyciel informatyki zapewni uczniom bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się w pracowni informatycznej i uwzględni to w regulaminie pracowni.

         

        § 3. Zasady korzystania z szatni

         

        1. Zapewnia się bezpieczne korzystanie z szatni.
        2. Pracownik dyżurujący przy szatni, w razie potrzeby, przypomina uczniom o obowiązku dezynfekcji rąk oraz podejmuje działania ograniczające gromadzenie się uczniów w szatni.
        3. Przy wejściu do szatni umieszcza się środek do dezynfekcji rąk i instrukcję skutecznego dezynfekowania rąk.

         

        § 4. Zajęcia świetlicowe

         

        1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
        2. Przedmioty, przybory, pomoce dydaktyczne i sprzęt znajdujące się w pomieszczeniu świetlicy, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przedmioty wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
        3. Zobowiązuje się nauczycieli świetlicy do wprowadzenia w regulaminie korzystania z zajęć świetlicowych zapisów dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii oraz zapoznania uczniów i ich rodziców z tymi zasadami. Fakt zapoznania się z tymi zasadami rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem.
        4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel jest zobowiązany dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, rzeczy.
        5. Podczas realizacji zajęć świetlicowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć zajęcia i gry kontaktowe.
        6. Pomieszczenie świetlicy należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
        7. Środki do dezynfekcji rąk rozmieszcza się w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
        8. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
        9. W czasie zajęć dzieci korzystają z własnych przyborów. Dzieci nie powinny wymieniać się przyborami między sobą.
        10. W miarę możliwości nauczyciel świetlicy zapewnia bezpieczne odstępy pomiędzy uczniami przebywającymi w świetlicy.
        11. Zaleca się, w miarę możliwości, prowadzenie zajęć świetlicowych na świeżym powietrzu na terenie szkolnym z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

         

        § 5. Biblioteka szkolna

         

        1. Osoby przebywające w bibliotece są zobowiązane do zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy sobą.
        2. Ogranicza się wolny dostęp uczniów do księgozbioru.
        3. W bibliotece prowadzi się ewidencję osób odwiedzających bibliotekę w każdym dniu.
        4. W bibliotece wydziela się tzw. „drogę brudną”, tj. miejsce zwrotu książek, które będą podawane kwarantannie, oraz „drogę czystą” dla książek wypożyczanych z biblioteki.
        5. Przyjmowane książki będą odkładane do odpowiedniego pudła na okres kwarantanny. Odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i włączone do użytkowania dopiero po okresie kwarantanny.
        6. W bibliotece szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
        7. Nauczyciel bibliotekarz ustali w regulaminie i upowszechni szczegółowe zasady korzystania
         z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach oraz ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące w okresie epidemii, w tym uwzględniając, że na jedną osobę przebywającą w bibliotece przypadają 2m2 (regulamin).
        8. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki, nauczyciel bibliotekarz przekazuje każdemu wychowawcy oraz dyrektorowi szkoły w terminie do 15 września 2021 r.
        9. Wychowawcy są zobowiązani zapoznać uczniów z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej w okresie epidemii.
        10. Przed wejściem do pomieszczenia biblioteki wywiesza się szczegółowe zasady korzystania
         z biblioteki w okresie epidemii  i harmonogram godzin pracy biblioteki.

         

         

        § 6. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych dla uczniów szkoły

         

        1. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne ustala i upowszechnia zasady ich realizacji, uwzględniając odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
        2. Z ustalonymi zasadami nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne zapoznaje uczniów uczestniczących w zajęciach oraz ich rodziców.
        3. Ustalone zasady uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych przekazywane są dyrektorowi szkoły.

         

        § 7. Wycieczki szkolne

         

        1. W okresie trwania epidemii jest dopuszczalne organizowanie wycieczek.
        2. Organizując wycieczki, należy zachować obowiązujące przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas epidemii.
        3. Każdorazowo, zanim nauczyciel podejmie działania mające na celu organizację wycieczki, jest obowiązany uzyskać pisemną zgodę dyrektora szkoły.

         

        § 8. Zasady współpracy z rodzicami

         

        1. Zaleca się rodzicom/opiekunom ograniczenie wchodzenia do szkoły razem z dzieckiem.
        2. Zaleca się, aby opiekunem odprowadzającym i odbierającym dziecko do i ze szkoły był jeden z rodziców.
        3. Rodzic odprowadzający lub odbierający dziecko nie wchodzi na teren szkoły, pozostaje w przestrzeni przed wejściem głównym do szkoły  odbierane przy drzwiach wejściowych do szkoły. Przez wzgląd na sytuację, dziecko powinno być przekazane/odbierane w maksymalnie krótkim czasie.
        4.  Rodzice lub opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły z wyjątkiem rodziców uczniów klas pierwszych.
        5. Jedynie rodzice odprowadzający dziecko uczęszczające do klasy pierwszej może wejść do przestrzeni wspólnej szkoły, tj. strefy rodzica znajdującej w gmachu szkoły za wejściem głównym do szkoły w okresie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego, z zachowaniem następujących zasad:
        1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi;
        2. utrzymanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m;
        3. utrzymanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m;
        4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli – obowiązkowa osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
        1. Rodzice nie wchodzą z dzieckiem do pomieszczenia szatni.
        2. W okresie epidemii zaleca się ograniczenie czasu korzystania przez dzieci z opieki świetlicowej, w miarę możliwości zapewnienie dzieciom opieki w domu.
        3. W okresie epidemii kontakt z rodzicami uczniów odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej. Rodzice kontaktują się w pierwszej kolejności
         z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem i w razie potrzeby z dyrektorem.
        4. W razie potrzeby bezpośredniego kontaktu rodzica z nauczycielem, wychowawcą lub dyrektorem, rodzic jest zobowiązany do wcześniejszego ustalenia terminu spotkania za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej.
        5. W okresie epidemii nie organizuje się zebrań z rodzicami, z wyjątkiem zebrań w celu wyboru rad oddziałowych i rady rodziców. Harmonogram zebrań w poszczególnych oddziałach klas zostanie ustalony przez zespół powołany przez dyrektora i podany do wiadomości rodzicom mailowo lub telefonicznie przez wychowawcę.
        6. Zapewnia się szybką i skuteczną komunikację z rodzicami/opiekunami ucznia – za pośrednictwem telefonu, maila, e-dziennika lub z wykorzystaniem innych technik komunikacji na odległość.
        7. W celu zapewnienia możliwości szybkiego kontaktu z rodzicami uczniów, rodzice przekażą wychowawcy nr telefonu kontaktowego lub poinformują o innym sposobie szybkiej komunikacji zdalnej. Następnie wychowawca sporządzi listę uczniów z nr kontaktowymi do rodziców/opiekunów. Kopię listy wychowawca przekaże dyrektorowi szkoły.
        8. W przypadku konieczności odebrania dziecka ze szkoły z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem i nieuzyskania kontaktu z rodzicem, dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe do dziecka.
        9. Rodzice ucznia niezwłocznie powiadamiają wychowawcę lub dyrektora szkoły po tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania swojego dziecka lub innego domownika w kierunku koronawirusa.

         

        § 9. Zasady korzystania z gabinetu pielęgniarki

         

        1. We współpracy z pielęgniarką szkolną zostaną ustalone i upowszechnione zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniające wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
        2. Wychowawcy klas zapoznają uczniów i ich rodziców/opiekunów z zasadami korzystania z gabinetu pielęgniarki.

         

        § 10. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

         

        1. Przy wejściu głównym do szkoły oraz w innych ogólnie dostępnych miejscach umieszcza się informację z  numerami telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
        2. Pracownik pełniący dyżur przy wejściu do szkoły jest obowiązany dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania, a także wpisały się do rejestru wejść.
        3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
        4. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Wzór karty monitoringu określa się w załączniku nr 2 do niniejszej procedury.
        5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Pracownicy obsługi realizujący zadania związane z utrzymaniem czystości zobowiązani są do wykonywania wszelkich prac z wykorzystaniem rękawiczek i maseczek ochronnych
        6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
        7. Pracownik obsługi, mający dyżur w czasie zajęć szkolnych, na bieżąco dba o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu, potwierdzając ten fakt podpisem w karcie, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu (co najmniej raz w trakcie prowadzonych zajęć, każdorazowo po wyjściu danego zespołu klasowego z sali lekcyjnej oraz po ich zakończeniu powinny być dezynfekowane powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach).
        8. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
        9. W przypadku używania na terenie szkoły przez uczniów i pracowników masek lub rękawic jednorazowych, zapewnia się miejsca/pojemniki do ich wyrzucania (odpady zmieszane). Zalecenia GIS w tym zakresie, wskazane są na stronie internetowej GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/.

         

        § 11. Żywienie w szkole

         

        1. Uczniowie mogą przynosić własne butelki z wodą lub zakupić w szkolnym sklepiku. 
        2. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadza się dodatkowo zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników.
        3. Ustala się, że odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynosi min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnia się środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
        4. Pracownicy kuchni zobowiązani są do przygotowywania i wydawania posiłków
         w maseczkach.
        5. Pracownicy są zobowiązani zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
        6. Korzystanie z posiłków odbywać się będzie wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii ( maksymalnie po dwie osoby przy stoliku).
        7. W miarę możliwości zapewnia się zmianowe wydawanie posiłków lub spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
        8. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
        9. Obsługa wydaje przygotowane czyste zestawy sztućców wraz z posiłkiem.
        10. Osoby wchodzące na stołówkę powinny dezynfekować ręce przed podejściem do miejsca wydawania posiłku oraz sztućców.
        11. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub są wyparzane.
        12. Usuwa się dodatki (np. cukier, sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej - dodatki te wydawane są bezpośrednio przez obsługę.

         

         

        § 12. Organizacja zajęć dydaktycznych i dyżurów podczas przerw

         

        1. Uwzględniając zalecenia MEN i GIS, w miarę możliwości ustala się różne godziny rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, z uwzględnieniem zasad bhp.
        2. Zobowiązuje się nauczycieli do przestrzegania zasad bhp, w szczególności dotyczących zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166, z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356, z późn. zm.).
        3. Zajęcia dydaktyczne danego oddziału prowadzone są w jednej sali, chyba że nie jest to możliwe ze względu na specyfikę zajęć.
        4. Zaleca się, aby uczniowie w miarę możliwości, w czasie przerw, przebywali ze swoimi koleżankami i kolegami z danego oddziału.
        5. W miarę możliwości, organizując dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, do pełnienia dyżurów nie angażuje się nauczycieli powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają tę osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.
        6. Stosownie do potrzeb, w trakcie roku szkolnego, zwiększana będzie liczba nauczycieli dyżurujących w czasie przerw. 

         

         

         

        Załącznik nr 1 do Procedury funkcjonowania szkoły w okresie epidemii

         

         

         

        Pieczątka szkoły, znak

                                                                   

         

                                                                                    

         

        Rejestr wejść do szkoły

         

        Data

        Godzina wejścia

        Imię i nazwisko osoby wchodzącej

        Imię i nazwisko osoby, do której przychodzi dana osoba

        Podpis osoby wchodzącej

        Nr kontaktowy do osoby wchodzącej

        Godzina wyjścia

         

         

         

         

        Załącznik nr 2 do Procedury funkcjonowania szkoły w okresie epidemii

         

         

        ……………………………………..

                  Pieczątka szkoły, znak

         

         

        Karta monitoringu codziennych prac porządkowych (kontroli czystości i dezynfekcji)

        w okresie od ….. do ……

        sala ...

        Godzina

        Poniedziałek

        Wtorek

        Środa

        Czwartek

        Piątek

         

        *) podpis pracownika wykonującego kontrole czystości i dezynfekcję

         

         

         

         

         

        Załącznik nr 3 do Procedury funkcjonowania szkoły w okresie epidemii

         

         

        …………………………………..

           (imię i nazwisko pracownika szkoły)

         

         

         

        Oświadczenie

        Niniejszym oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z Procedurą funkcjonowania szkoły w okresie epidemii, stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr ………... Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 Im. Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie z dnia 27.08.2020r.
        i zobowiązuję się do przestrzegania zasad w niej określonych.

         

         

         

         

        ………………………..

        (data i czytelny podpis pracownika)

         

         

         

         

         

         

         

         

         

       • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

       • Szanowni Państwo,

        dnia 1 września uroczyście rozpoczniemy nowy rok szkolny.

        Msza Święta rozpoczynająca katechetyczny rok szkolny  zostanie odprawiona  1 września o godz. 08:00 i 18:00  w Kościele Świętego Edwarda w Pruszkowie. 

         

        Uczniów klas I wraz z jednym rodzicem/opiekunem (bez osób towarzyszących) zapraszamy na godz. 9.00 do  dużej sali gimnastycznej na krótkie spotkanie z Dyrektorem Szkoły i wychowawcami. Prosimy o korzystanie z drugiego wejścia od strony ulicy Topolowej (wejście przy sali gimnastycznej). Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami udadzą się do wyznaczonych sal lekcyjnych:

        klasa Ia - sala 1.3

        klasa Ib - sala 1.1

        klasa Ic - sala 1.4

         

        Klasy II-VIII

         

        Każda  klasa wchodzi do szkoły głównym wejściem, najwcześniej 10 minut przed ustalonym czasem  i spotyka się z wychowawcą klasy w wyznaczonej sali lekcyjnej.

        Rodzice, którzy chcą odprowadzić dziecko do szkoły proszeni są o niewchodzenie na teren szkoły i pozostanie poza budynkiem.

         

        klasa IIa- godz. 09:00- sala 1.2

        klasa IIb- godz. 09:00- sala 1.5

        klasa IIIa- godz.  09:00- sala 2.4

        klasa IIIb- godz.  09:00- sala 2.6

        klasa IIIc- godz.  09:00- sala 2.5

         

        klasa IVa- godz. 10:30- sala 1.6

        klasa IVb- godz. 10:30- sala 2.4

        klasa IVc- godz. 10:30- sala 2.2

        klasa Va- godz. 10:30- sala 1.5

        klasa Vb- godz. 10:30- sala 2.5

        klasa VIa- godz. 10:30- sala 2.1

         

        klasa VIIa- godz. 09:30- sala 1.7

        klasa VIIb- godz. 11:00- sala 2.6

        klasa VIIc- godz. 09:30- sala 2.7

        klasa VIId- godz. 09:30- sala 2.2

        klasa VIIIa – godz. 09:30- sala 2.3

        klasa VIIIb – godz. 09:30- sala 1.6

        klasa VIIIc– godz. 09:30- sala 1.9

         

        Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły, w tym uczniowie, zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub założenia jednorazowych rękawiczek ochronnych oraz zakrycia nosa i ust.

       • Uroczystość zakończenia szkoły przez klasy Ósme

       • Nadszedł czas rozstania, pożegnania z koleżankami, kolegami, wychowawcami, ze wszystkimi, z którymi przez ostatnich osiem lat tak mocno był spleciony los naszych ósmoklasistów. 25 czerwca 2021r. w sali gimnastycznej odbyła się uroczystość zakończenia szkoły. Ze względów sanitarnych miała ona dużo skromniejszy charakter niż pożegnania absolwentów w poprzednich latach. Mimo pandemicznych warunków, konieczności zachowania dystansu uczniowie i obecni na sali uczniowie i rodzice cieszyli się z tego spotkania. Nie zabrakło wzruszeń związanych z zakończeniem szkoły. Pani dyrektor Ewa Nowicka skierowała do uczniów kilka słów zawierających wspomnienia oraz przekazała życzenia na nowy etap edukacyjny. Życzenia, wszystkim absolwentom, złożył również obecny na uroczystości Konrad Sipiera – zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa. Ósmoklasistów z łezką w oku pożegnali również wychowawcy klas.

        Pani Dyrektor wręczyła nagrody Rady Rodziców, które w tym roku otrzymali: Magdalena Koczkodaj, Martyna Koczkodaj, Marianna Tyc, Zuzanna Wąsowska, Oliwia Wierzbicka, Ignacy Łabanowski, Jan Twarowski, Zuzanna Głodkowska, Aleksandra Biedrzycka.

        Specjalne wyróżnienie – tytuł „Przyjaciela Jedynki” odebrali również rodzice naszych absolwentów. Byli to: Pan Mariusz Włodarski, Pan Ireneusz Tomaszewski, Pani Karina Marczak, Państwo Patrycja i Radosław Łabanowscy, Pani Anna Dudziec, Pani Monika Bogiel.

        Podczas uroczystości nastąpiło również uroczyste przekazanie sztandaru szkoły reprezentantom klas siódmych.

        Po części oficjalnej, rodzice zaprosili uczniów i nauczycieli na słodki poczęstunek w amfiteatrze, potem odbyły się jeszcze ostatnie spotkania z wychowawcami w klasach.

        Naszym absolwentom życzymy by byli silni i pełni wiary we własne możliwości. Niech się nie zniechęcają trudnościami. Niech w nowych, wymarzonych szkołach spotkają ciekawych, wartościowych ludzi. Marzcie i dokonujcie rzeczy niemożliwych. Świat czeka na wasze dokonania!

         

       • Podręczniki na rok szkolny 2021/22

       • Szanowni Państwo

        Wszystkie podręczniki i ćwiczenia, z wyjątkiem religii,  na rok szkolny 2021/2022 zakupuje szkoła. Podręczniki z religii rodzice kupują we własnym zakresie.

        Klasa I

        Tytuł  podręcznika: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

        Autor: red. ks. R. Szewczyk

        Wydany przez: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

         Klasa II

        Tytuł  podręcznika: To jest mój Syn umiłowany

        Autor podręcznika: 

        Wydany przez: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

        Klasa III

        Tytuł  podręcznika: Kto spożywa moje Ciało, ma życie

        Autor podręcznika: red. A. Frączak, Ks. R. Szewczyk 

        Wydany przez: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

        Klasa IV

        Tytuł  podręcznika: Jestem chrześcijaninem

        Autor: red.: ks. Mariusz Czyżewski

        Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

        Klasa V

        Tytuł  podręcznika: Bóg nasz szuka

        Autor:  ks. Mariusz Czyżewski

        Wydany przez: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

        Klasa VI

        Tytuł  podręcznika: Jezus nas zbawia

        Autor podręcznika 

        Wydany przez: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

        Klasa VII

        Tytuł  podręcznika: Twoje Słowo jest światłem na mojej drodze

        Autor podręcznika: ks. Piotr Tomasik 

        Wydany przez: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

        Klasa VIII

        Tytuł  podręcznika: Ty ścieżkę życia mi ukażesz

         Autor podręcznika: ks. Piotr Tomasik  

        Wydany przez: Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa

         

      • Zebranie dla klas I 2021/22
       • Zebranie dla klas I 2021/22

       • 14 czerwca 2021r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Pruszkowie odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci,  które od 1 września 2021 r.  rozpoczną naukę w kl. I 

          Ewa Nowicka

           Dyrektor szkoły

    • Godziny dzwonków

     Poniedziałek 22.04.2024
    • Kalendarz

      brak danych
    • Media społecznościowe

    • Librus Synergia
    • Biuletyn informacji publicznej
    • Galeria zdjęć

      brak danych
    • Aktualności

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszków
    • 22 758 63 52
    • ul. Topolowa 10 05 - 800 Pruszków Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych