• Z życia szkoły

      • Zapisy do klas I szkół podstawowych
       • Zapisy do klas I szkół podstawowych

       • W roku szkolnym 2024/2025 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci siedmioletnie, urodzone w roku 2017. Na wniosek rodzica naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2024 kończy 6 lat, po spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo oświatowe.

        1. Zapisy do klas I szkół podstawowych dotyczą dzieci zamieszkałych w rejonie danej szkoły i prowadzone będą w terminie:
        • od 4 marca 2024 r. od godz. 8.00
        • do 15 marca 2024 r. do godz. 16.00

        Zapisy do klas I prowadzone będą  z zastosowaniem systemu elektronicznego.

        Zapis dziecka do klasy I polega na wypełnieniu elektronicznego wniosku zgłoszeniowego.

        Wygenerowany w systemie wniosek zgłoszeniowy do klasy I szkoły obwodowej należy złożyć w sekretariacie szkoły rejonowej wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania dziecka, przedkładane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przy składaniu wniosku należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający numer PESEL dziecka, np. zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL, dowód lub paszport dziecka, potwierdzenie zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia do ZUS przez rodzica.

        Osoba upoważniona do przyjęcia wniosku zgłoszeniowego oraz Komisja Rekrutacyjna weryfikując wnioski może wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach oraz zwrócić się z wnioskiem o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach do Prezydenta Miasta, który za pośrednictwem odpowiednich instytucji uzyska niezbędne informacje.

        Szczegółowe informacje oraz link do logowania zostaną zamieszczone na stronie miasta oraz na stronach każdej placówki  przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

        Wykaz szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków

        S Z K O Ł Y

        NAZWA PLACÓWKI ADRES TELEFON DYREKTOR

        Szkoła Podstawowa Nr 1

        im. Józefa Piłsudskiego

        ul. Topolowa 10

        22 758 63 52

        Ewa Nowicka

         

        Szkoła Podstawowa Nr 2

        im. Kornela Makuszyńskiego

        ul. Jasna 2

        22 758 79 74

        Marek Śrębowaty

         

        Szkoła Podstawowa Nr 3

        im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej

        ul. Wojska Polskiego 34

        22 728 08 83

        Elżbieta Żurawiecka

         

        Szkoła Podstawowa Nr 4

        im. Jana Pawła II

        ul. Hubala 4

        22 758 68 07

        Maria Stawska

         

        Szkoła Podstawowa Nr 5

        im. I. J. Paderewskiego

        ul. Długosza 53

        22 486 31 21

        Aleksandra Kurtz

         

        Szkoła Podstawowa Nr 6

        im. Henryka Sienkiewicza

        ul. Lipowa 31

        22 758 79 44

        Anna Tybora

         

        Szkoła Podstawowa Nr 8

        im. Władysława Broniewskiego

        ul. Obrońców Pokoju 44

        22 728 94 39

        Magdalena Kulmaczewska

         

        Szkoła Podstawowa Nr 9

        im. Marii Skłodowskiej-Curie

        ul. Mostowa 6

        22 758 12 47

        Konrad Stańczyk

         

        Szkoła Podstawowa Nr 10

        im. Marii Konopnickiej

        ul. Pływacka 16

        22 299 39 19

        Mirosława Śliwińska

        1. Rekrutacja na wolne miejsca do klas I, dla kandydatów spoza obwodu szkół, prowadzona będzie z zastosowaniem systemu elektronicznego w terminie:
        • od 18 marca 2024 r. od godz. 8.00
        • do 29 marca 2024 r. do godz. 16.00

        Rekrutacja do kl. 1 dla dzieci zamieszkałych poza rejonem szkoły przeprowadzana jest tylko w przypadku, kiedy szkoła po przyjęciu dzieci rejonowych dysponuje nadal wolnymi miejscami. Kryteria rekrutacji określa Uchwała Nr XXIX.308.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, liczby punktów za każde z  tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Harmonogram czynności w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik Nr 2 do  Zarządzenia Nr 24/2024  Prezydenta Miasta Pruszkowa z 30 stycznia 2024 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym  2024/2025 do publicznych  przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków.

        Szczegółowych informacji na temat zapisów do klas I i rekrutacji będą udzielali:

        • pracownicy sekretariatu szkoły,
        • pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa.

        Alfabetyczny wykaz ulic z zaznaczeniem obwodów szkół podstawowych

        Informujemy, że obwód Szkoły Podstawowej Nr 2 obejmuje ul. Działkową jedynie w granicach administracyjnych Miasta Pruszkowa: wszystkie numery parzyste oraz numery nieparzyste do numeru 33.

      • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (klasy 0) w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025.
       • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (klasy 0) w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

       • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (klasy 0) w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków na rok szkolny 2024/2025.

        Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

        Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych odbywać się będzie w terminie:

        • od 4 marca 2024 r. od godz. 8.00
        • do 15 marca 2024 r. do godz. 16.00

        Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie.

        Szczegółowe informacje oraz link do logowania zostaną zamieszczone na stronie miasta oraz na stronach każdej placówki  przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

        W roku szkolnym 2024/2025 oddziały przedszkolne (kl.„0”) utworzone zostaną w następujących szkołach podstawowych:

        S Z K O Ł Y

        NAZWA PLACÓWKI ADRESTELEFON DYREKTOR

        Szkoła Podstawowa Nr 1

        im. Józefa Piłsudskiego

        ul. Topolowa 10

        22 758 63 52

        Ewa Nowicka

         

        Szkoła Podstawowa Nr 2

        im. Kornela Makuszyńskiego

        ul. Jasna 2

        22 758 79 74

        Marek Śrębowaty

         

        Szkoła Podstawowa Nr 3

        im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej

        ul. Wojska Polskiego 34

        22 728 08 83

        Elżbieta Żurawiecka

         

        Szkoła Podstawowa Nr 4

        im. Jana Pawła II

        ul. Hubala 4

        22 758 68 07

        Maria Stawska

         

        Szkoła Podstawowa Nr 5

        im. I. J. Paderewskiego

        ul. Długosza 53

        22 486 31 21

        Aleksandra Kurtz

         

        Szkoła Podstawowa Nr 6

        im. Henryka Sienkiewicza

        ul. Lipowa 31

        22 758 79 44

        Anna Tybora

         

        Szkoła Podstawowa Nr 8

        im. Władysława Broniewskiego

        ul. Obrońców Pokoju 44

        22 728 94 39

        Magdalena Kulmaczewska

         

        Szkoła Podstawowa Nr 9

        im. Marii Skłodowskiej-Curie

        ul. Mostowa 6

        22 758 12 47

        Konrad Stańczyk

         

        Szkoła Podstawowa Nr 10

        im. Marii Konopnickiej

        ul. Pływacka 16

        22 299 39 19

        Mirosława Śliwińska

         

        Rodzice mają możliwość  wskazania 3 oddziałów przedszkolnych w procesie rekrutacji.

        Jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym dziecko nie zostanie przyjęte do żadnego oddziału przedszkolnego, wskazanego przez Rodziców we wniosku,  Prezydent Miasta skieruje dziecko do innego oddziału przedszkolnego, z zachowaniem odległości 3 km od miejsca zamieszkania.

        Rekrutacja do oddziału przedszkolnego będzie przeprowadzana zgodnie z następującymi kryteriami:

        – kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) po 30 punktów za każde z kryteriów:

        1. wielodzietność rodziny kandydata;
        2. niepełnosprawność kandydata;
        3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
        4. niepełnosprawność obojga  rodziców kandydata;
        5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
        6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
        7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

        – kryteria samorządowe, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

        1. Obowiązkowe szczepienia ochronne – 8 punktów.
        2. Zasiłek rodzinny – 4 punkty.
        3. Praca zawodowa obojga rodziców/ samotnego rodzica/ prawnego opiekuna – 2 punkty.
        4. Podatek odprowadzany w Gminie Miasto Pruszków – 3 punkty dla każdego z rodziców.
        5. Rodzeństwo dziecka w placówce wskazanej na pierwszym miejscu –  8 punktów.
        6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 punkt.

        Wygenerowany w systemie wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych do oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru.

        Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, powołanej w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej może wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach oraz zwrócić się z wnioskiem o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach do Prezydenta Miasta, który za pośrednictwem odpowiednich instytucji uzyska niezbędne informacje.

        Komisja Rekrutacyjna nie będzie uwzględniała  punktów za kryterium, dla którego brak jest potwierdzenia w złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentacji.

        Dzieci 6-letnie, których rodzice złożą deklarację o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko nie podlegają rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

        Postępowanie uzupełniające

        Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone wyłącznie w przypadku, gdy w oddziale przedszkolnym będą wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji nie zostaną uwzględnione.

        Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali:

        • pracownicy sekretariatu szkoły,
        • pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa

        Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. (link z zarządzeniem)

        Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania. (link z uchwałą)

       • Walentynki

       • 14 lutego (środa), w czasie przerwy śródlekcyjnej, zapraszamy do wspólnej zabawy!
        Szczegóły na plakacie ♥️
        Samorząd Uczniowski

       • Dzień Bezpiecznego Internetu w Jedynce.

       • W tym roku szkolnym 2023/24 obchody DBI zostały rozłożone na dwa miesiące czyli luty i marzec. Postanowiliśmy w ramach DBI  dołączyć do platformy saferinternet.pl  i wziąć udział w szeregu lekcji online proponowanych zarówno dla uczniów młodszych, tych z klas 1-3 jak i klas 4-8.

        I tak:

        Dla klas 1-3 został wybrany cykl animacji: „ Owce w sieci”.

        Głównym celem projektu „ Owce w sieci” jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii oraz netykiety, a także nauka krytycznego myślenia wobec dostępnych w Internecie treści.

        Dla klas 4 został wybrany cykl: „Bądź z innej bajki”

        Królowa Śniegu, Czerwony Kapturek i inni bohaterowie klasycznych baśni przenieśli się do wirtualnego świata. Śpiąca Królewna mierzy się z FOMO, Złota Rybka próbuje nawiązywać niebezpieczne znajomości w sieci, Czerwony Kapturek, który padł ofiarą hejtu oraz Kaj i Gerda w świecie patostreamów. Bohaterowie muszą stawić czoła nowym, niebezpiecznym wyzwaniom. Jak radzą sobie z cyfrowymi zagrożeniami?
         

        Dla klas 5 wybraliśmy: „Sok pomarańczowy i dezinformacje. Co maja ze sobą wspólnego?”

        W trakcie zajęć dowiecie się co łączy sok pomarańczowy i dezinformację. Nauczycie się myśleć krytycznie i nie dać się oszukać w mediach społecznościowych. Dowiecie się czemu infulencerzy nie zawsze mają rację. Pokażemy Wam też sprawdzone metody, jak bronić się przed szkodliwymi treściami w sieci.

        Dla klas 6 został wybrany temat: „ Cyberprzemoc. Co mogę zrobić i jak zareagować.”

        Podczas zajęć dowiecie się czym jest cyberprzemoc i jakie są jej formy. Na przykładzie filmu zastanowimy się skąd bierze się hejt i co napędza hejterów. Odpowiemy także na pytanie, jak czuje się osoba doświadczająca agresji w sieci i gdzie może szukać pomocy. Porozmawiamy o roli świadka i obserwatora przemocowych sytuacji w sieci. Lekcja oparta jest na bazie scenariuszy Cyberlekcji 3.0, który powstały w wyniku współpracy NASK i Ministerstwa Cyfryzacji.

        Dla klas 7-8 wybraliśmy:  Mój (nie)widzialny cyfrowy świat.

        Podczas lekcji dowiecie się czym jest cyfrowy ślad oraz jak może wpłynąć na naszą reputację online i wizerunek w Internecie. Odpowiemy na pytanie, czy i jak media społecznościowe mogą wpłynąć na otrzymanie stażu lub pracy w wymarzonej firmie. Pokażemy Wam, jak sprawdzić, co o nas wie Internet i jak zadbać o swoją prywatność w sieci.

        Został też ogłoszony konkurs „ Dzień Bezpiecznego Internetu. Jesteśmy bezpieczni w sieci” na plakat lub komiks, prezentacje multimedialną lub film. Wszystkie informacje dotyczące konkursu znajdziecie na Librusie.

         

      • Bezpieczne ferie zimowe
       • Bezpieczne ferie zimowe

       • List Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty do rodziców uczniów dot. bezpieczeństwa podczas ferii zimowych

         

        Szanowni Państwo,

        tegoroczne ferie zimowe w województwie mazowieckim odbędą się w terminie od 15 stycznia 2024 r. do 28 stycznia 2024 r. W tym czasie będą organizowane dla dzieci i młodzieży różnorodne formy wypoczynku zimowego w miejscu zamieszkania lub w formie turnusów wyjazdowych w kraju i za granicą.

        Ferie to wyczekiwany przez uczniów odpoczynek od zajęć dydaktycznych, czas zabawy, poznawania nowych ludzi, miejsc, zdobywania nowych, ciekawych doświadczeń oraz rozwijania pasji.

        Przypominam, że wybierając kolonie, obóz czy półkolonie warto zapytać organizatora o numer zgłoszenia do kuratorium oświaty, a także program pracy z dziećmi, kwalifikacje zatrudnionych wychowawców, sposób zapewnienia opieki medycznej uczestnikom wypoczynku czy warunki sanitarnohigieniczne obiektu. Ważne jest, aby szczegółowo zapoznać się z umową zawieraną z organizatorem, do którego obowiązków należy zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom wypoczynku.

        Informuję, że wszystkie formy wypoczynku trwającego dłużej niż dwa dni w okresie ferii zimowych w kraju lub za granicą podlegają zgłoszeniu kuratorowi oświaty właściwemu, ze względu na siedzibę i miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

        Każde zatwierdzone zgłoszenie wypoczynku znajduje się w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://wypoczynek.mein.gov.pl/.

        Szczegółowe informacje na temat wypoczynku dzieci i młodzieży znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow-2  oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie  https://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/organizacja-wypoczynku/wypoczynek.

        Wyrażam nadzieję, że tegoroczne ferie zimowe będą w pełni bezpieczne i przyniosą wypoczywającym dzieciom i młodzieży wiele radości oraz niezapomnianych chwil.

         

        Z poważaniem

        Mazowiecki Wicekurator Oświaty/-/Dorota Skrzypek

       • Orszak Trzech Króli 2024

       • Bardzo serdecznie dziękujemy wszytkim, którzy przybyli na Orszak Trzech Króli. Dziękujemy zwłaszcza uczniom, którzy aktywnie włączyli się w przebieg Orszaku. Śpiewanie kolęd, sceny, na których były odgrywane fragmenty jasełek, walka aniołów z diabłami czy mini zoo to elementy uświetniające tegoroczne wydarzenie, w których każdy mógł odnależć coś interesującego dla siebie. Ziomowa aura nie przeszkodziła nam w licznym przybyciu na Orszak. Do zobaczenia za rok, 6 stycznia!

       • Wznawiamy kwestowanie dla WOŚP

       • Po świątecznej przerwie wracamy
        i kontynuujemy kwestowanie dla WOŚP ♥️

        Pieniążki do szkolnej puszki zbieramy
        do dnia 12 stycznia (piątek).

        Serdecznie zachęcamy do wsparcia naszej zbiórki ♥️❣️ ♥️

       • Witamy rok 2024!

       • Szanowni Rodzice,
        Drodzy Uczniowie, 

        przyjmijcie życzenia noworoczne:

        Życzymy Wszystkim, żeby ten
        Nowy Rok 2024 obfitował w zdrowie
        i szczęście, a wszystkie noworoczne postanowienia udało się zrealizować.

         

       • Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

       • Boże Narodzenie  to  święta wyjątkowe i ważne.
        Wigilijna noc – noc, w której Bóg stał się człowiekiem, jest nam wszystkim dobrze znana. Ten czas rodzi radość i dobroć w sercu każdego człowieka. Dzielenie się opłatkiem, roziskrzona choinka, włożone pod nią prezenty, ciche melodie kolęd przenoszą dorosłych w świat dzieciństwa, a dzieci wzbogacają w przeżycia, do których zawsze będą chętnie wracać we wspomnieniach.

        W tym przedświątecznym okresie, w naszej szkole, jak co roku, odbył się uroczysty apel. W piątek 22 grudnia uczniowie klasy 5b zaprezentowali całej społeczności szkolnej inscenizację związaną ze Świętami Bożego Narodzenia. Wyjątkowy charakter uroczystości podkreśliły znane i nieznane  kolędy i pastorałki wykonywane przez uczniów.
        Po apelu Pani Dyrektor Ewa Nowicka przyjęła od harcerzy Betlejemskie Światełko Pokoju, podziękowała uczniom oraz złożyła serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.

       • Apel, jasełka, światełko pokoju

       • Boże Narodzenie to święta wyjątkowe i ważne.

        Wigilijna noc – noc, w której Bóg stał się człowiekiem, jest nam wszystkim dobrze znana. Ten czas rodzi radość i dobroć w sercu każdego człowieka. Dzielenie się opłatkiem, roziskrzona choinka, włożone pod nią prezenty, ciche melodie kolęd przenoszą dorosłych w świat dzieciństwa, a dzieci wzbogacają w przeżycia, do których zawsze będą chętnie wracać we wspomnieniach.

        W tym przedświątecznym okresie, w naszej szkole, jak co roku, odbył się uroczysty apel. W piątek 22 grudnia uczniowie klasy 5b zaprezentowali całej społeczności szkolnej inscenizację związaną ze Świętami Bożego Narodzenia. Wyjątkowy charakter uroczystości podkreśliły znane i nieznane kolędy i pastorałki wykonywane przez uczniów.

        Po apelu Pani Dyrektor Ewa Nowicka przyjęła od harcerzy Betlejemskie Światełko Pokoju, podziękowała uczniom oraz złożyła serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.

       • Pruszkowski Orszak Trzech Króli 2024

       • Zapraszamy serdecznie na Pruszkowski Orszak Trzech Króli, który odbędzie się 6 stycznia 2024 roku. Rozpoczynamy  o godz. 12.00 w Parku Potulickich (obok studni oligoceńskiej) od ul. Lipowej. Zapraszamy wszystkich- dzieci i dorosłych, całe rodziny i każdego z osobna. Jeśli ktoś ma ochotę, to można założyć jakiś element stroju w kolorze niebieskim, ale nie jest to obowiązkowe. Oprócz niebieskich strojów, dzieci mogą przebrać się za aniołki czy pastuszków. Uczniów klas 7 i 8 zapraszamy do wzięcie udziału w wolontariacie podczas orszaku, szczegóły u nauczycieli religii.

    • Godziny dzwonków

     Środa 28.02.2024
    • Kalendarz

      brak danych
    • Media społecznościowe

    • Librus Synergia
    • Biuletyn informacji publicznej
    • Galeria zdjęć

      brak danych
    • Aktualności

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Pruszków
    • 22 758 63 52
    • ul. Topolowa 10 05 - 800 Pruszków Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych